Legislatívny dekrét č. 116 z 27. januára 1992

Legislatívny dekrét č. 116 z 27. januára 1992We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

LEGISLATÍVNY VYHLÁŠKA 27. januára 1992, č. 116

(Úradný vestník č. 040, riadny dodatok z 18. 2. 1992)

Implementácia smernice č. 86/609 / EHS o ochrane zvierat používaných na experimentálne alebo iné vedecké účely

Prezident republiky:

So zreteľom na články 76 a 87 ústavy;
Vzhľadom na čl. 66 zákona z 29. decembra 1990, č. 428, ktorým sa vláda poveruje vykonávaním smernice Rady 86/609 / EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely ;
Vzhľadom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadnutí 4. decembra 1991;
Po získaní stanovísk príslušných parlamentných výborov Poslaneckej snemovne a Senátu republiky;
So zreteľom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadaní 27. januára 1992;
Na návrh ministra pre koordináciu politík Spoločenstva po dohode s ministrami zahraničia, milosti a spravodlivosti, štátnej pokladnice, zdravotníctva a univerzity a vedecko-technického výskumu;

Vydáva nasledujúci legislatívny dekrét

Kapitola I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1.

1. Táto vyhláška upravuje ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely.

Článok 2.

1. Podľa tejto vyhlášky sa uplatňujú tieto definície:

a) „zviera“ inak nešpecifikované znamená každého živého nehumánneho stavovca vrátane autonómnych foriem lariev schopných alebo nereprodukujúcich sa s vylúčením iných foriem plodu alebo embrya;

b) „pokusné zvieratá“ sú zvieratá, ktoré sa používajú alebo majú používať pri pokusoch;

c) „hospodárske zvieratá“ sú zvieratá špeciálne chované na použitie pri pokusoch v zariadeniach schválených alebo registrovaných príslušným orgánom;

d) „experimentom“ sa rozumie použitie zvieraťa na experimentálne alebo iné vedecké účely, ktoré môže spôsobiť dočasnú trvalú bolesť, utrpenie, strach alebo ublíženie, vrátane akýchkoľvek opatrení, ktoré majú za týchto podmienok alebo ktoré môžu viesť k narodeniu zvieraťa, ale s výnimkou menej bolestivých spôsobov usmrtenia alebo označenia zvieraťa, ktoré sa bežne považuje za humánne; experiment sa začína, keď je zviera prvýkrát pripravené na účely experimentu, a končí sa, keď nie sú potrebné ďalšie pozorovania pre prebiehajúci experiment; eliminácia bolesti, utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia správnym použitím anestetika, analgetika alebo iných metód nevylučuje použitie zvieraťa mimo rozsahu tejto definície. Neexperimentálne poľnohospodárske alebo klinické veterinárne postupy sú vylúčené;

e) „orgán zodpovedný za kontrolu experimentov“: ministerstvo zdravotníctva;

f) „kompetentná osoba“: ktokoľvek so správnou kvalifikáciou na výkon funkcií ustanovených v tejto vyhláške;

g) „podnik“ je akýkoľvek závod, budova, skupina budov alebo iné priestory; môže zahŕňať aj miesto, ktoré nie je úplne uzavreté alebo zakryté, a mobilné stavby;

h) „chovné zariadenie“ je každé zariadenie, v ktorom sa chovajú zvieratá na účely ich neskoršieho použitia pri pokusoch;

i) „dodávateľské zariadenie“ je akékoľvek zariadenie iné ako chovné zariadenie, ktoré dodáva zvieratá na použitie pri pokusoch;

j) „užívateľské zariadenie“ je každé zariadenie, v ktorom sa zvieratá používajú na pokusy;

k) „primerane anestetizovaný“: zbavený citlivosti metódami miestnej alebo celkovej anestézie v súlade s veterinárnou praxou;

l) „humanitárne zabitie“ je zabitie zvieraťa v podmienkach, ktoré podľa druhov zahŕňajú najmenej fyzického a psychického utrpenia.

Článok 3.

1. Využitie zvierat pri pokusoch, ako aj pri pokusoch uvedených v čl. 1 ods. 1 zákona z 12. júna 1931 č. 924 v znení zákona z 1. mája 1941, č. 615, je povolený iba na jeden alebo viac z nasledujúcich účelov:

a) vývoj, výroba a testovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti farmaceutických prípravkov, potravín a iných látok alebo výrobkov, ktoré slúžia:

1) na profylaxiu, diagnostiku alebo liečbu chorôb, zlého zdravotného stavu alebo iných anomálií alebo ich účinkov na ľudí, zvieratá alebo rastliny;

2) na hodnotenie, detekciu, kontrolu alebo úpravu fyziologických podmienok u ľudí, zvierat alebo rastlín;

b) ochrana prírodného prostredia v záujme zdravia a dobrých životných podmienok ľudí a zvierat.

2. Pokusy na zvieratách druhov uvedených v prílohe I sa môžu uskutočňovať iba na hospodárskych zvieratách a v schválených užívateľských zariadeniach. pokiaľ ide o primáty (okrem človeka), psy, mačky, povolenie požadované podľa čl. 8, odsek 1, písm b).

3. Pokusy sú zakázané na zvieratách patriacich k vyhynutým druhom podľa zákona z 19. decembra 1975 č. 874, ktorý ratifikuje Washingtonský dohovor, ako aj na zvieratách patriacich k ohrozeným druhom podľa prílohy C1 k nariadeniu EHS 3626/82.

4. Používanie zvierat je povolené aj v experimentoch zameraných na získanie základných vedeckých poznatkov, ktoré slúžia ako príprava na experimenty uvedené v odseku 1.

5. Porušenie odsekov 1, 2, 3 a 4, bez ohľadu na trestné stíhanie v prípade, že ide o trestný čin, je potrestané správnou pokutou vo výške od 5 do 60 miliónov lír.

Článok 4.

1. Pokusy uvedené v čl. 3 možno vykonať, iba ak na dosiahnutie požadovaného výsledku nie je možné použiť inú vedecky platnú, primerane a prakticky použiteľnú metódu, ktorá nezahŕňa použitie zvierat.

2. Ak nie je možné podľa odseku 1 vyhnúť sa pokusu, je potrebné zdokumentovať potrebu použitia konkrétneho druhu a typu pokusu príslušnému zdravotníckemu orgánu; z niekoľkých experimentov by sa malo uprednostniť:

1) tie, ktoré vyžadujú najmenší počet zvierat;

2) tých, ktoré zahŕňajú použitie zvierat s najnižším neurologickým vývojom;

3) tie, ktoré spôsobujú menšiu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie;

4) tie, ktoré ponúkajú najväčšiu pravdepodobnosť uspokojivých výsledkov.

3. Všetky experimenty musia byť vykonané v celkovej alebo lokálnej anestézii.

4. Zviera sa nemôže použiť viac ako raz na pokusy zahŕňajúce silnú bolesť, strach alebo rovnaké utrpenie.

5. Pokusy musia byť vykonávané, priamo alebo na ich priamu zodpovednosť, absolventmi medicíny a chirurgie, veterinárneho lekárstva, biológie, prírodných vied alebo osobami s inou kvalifikáciou uznanou za vhodnú a ekvivalentnú vyhláškou ministra zdravotníctva po dohode s Minister univerzity a vedecko-technického výskumu.

6. Osoby vykonávajúce pokusy alebo osoby zaoberajúce sa priamo alebo s kontrolnými úlohami zvierat použitých pri pokusoch musia mať zodpovedajúce vzdelanie a školenie.

7. Osoba, ktorá vykonáva experiment alebo nad ním dohliada, musí mať tiež vedecké vzdelanie týkajúce sa experimentálnych činností v rámci svojich schopností a musí byť schopné manipulovať s laboratórnymi zvieratami a zaobchádzať s nimi. Musí tiež príslušnému orgánu preukázať, že v tejto oblasti dosiahla dostatočnú úroveň odbornej prípravy. ohľad.

8. Porušenia uvedené v odseku 3 sa trestajú odňatím slobody na tri mesiace až jeden rok alebo peňažným trestom od 3 000 do 15 000 eur, ako aj administratívnou sankciou od 10 miliónov do 100 miliónov lír; v prípade pokračujúceho porušovania alebo recidívy sa administratívna sankcia zvýši o jednu tretinu a bez ohľadu na trestné konanie je zodpovednej osobe pozastavené platnosť povolenia na vykonávanie pokusov na zvieratách najviac na päť rokov.

9. Za porušenie odseku 4 sa uplatňuje správna a peňažná sankcia uvedená v odseku 8, znížená o jednu tretinu.

10. Porušenie odsekov 5, 6 a 7 je potrestané, ak nejde o trestný čin, správnou pokutou vo výške od 5 miliónov do 40 miliónov lír.

Článok 5.

1. Každý, kto chová, dodáva alebo používa experimentálne zvieratá, musí v súlade s usmerneniami stanovenými v prílohe II zabezpečiť, aby:

a) zvieratá sa chovajú v prostredí, ktoré umožňuje určitú slobodu pohybu, a poskytuje sa im výživa, voda a starostlivosť zodpovedajúca ich zdraviu a pohode;

b) boli minimalizované akékoľvek obmedzenia možnosti uspokojenia fyziologických a behaviorálnych potrieb zvieraťa;

c) vykonávajú sa denné kontroly na overenie fyzických podmienok, v ktorých sú zvieratá chované, držané alebo používané;

d) veterinárny lekár monitoruje pohodu a zdravie zvierat, aby sa zabránilo trvalému ublíženiu, bolesti, zbytočnému utrpeniu alebo strachu;

e) sú prijaté opatrenia na okamžitú nápravu zistených závad alebo utrpenia.

Článok 6.

1. Pokusy sa musia uskutočňovať spôsobom, ktorý zabráni zbytočnému trápeniu a utrpeniu alebo bolesti zvierat.

2. Za predpokladu, že je to v súlade s cieľmi experimentu, musí byť zviera, ktoré po prekonaní účinku anestézie veľmi trpí, včas liečené analgetikami, alebo ak to nie je možné, musí byť okamžite usmrtené metódami humanitarizmu.

3. Zviera držané nažive na konci experimentu môže byť držané v užívateľskom zariadení alebo v inej väzbe alebo útulku za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v čl. 5.

4. Veterinárny lekár skontroluje správne vykonanie experimentálnych postupov a na konci rozhodne, či má byť zviera držané nažive alebo usmrtené; k potlačeniu však dôjde, keď u zvieraťa pretrvávajú podmienky utrpenia alebo úzkosti alebo keď je nemožné udržať zviera v dobrých životných podmienkach uvedených v odbore. 5.

5. Je zakázané vykonávať zásahy na zvieratách, ktoré ich znefunkčňujú, a taktiež je zakázané obchodovať so zvieratami, nakupovať ich a používať ich na pokusy vykonané bez zvuku.

Článok 7

1. Každý, kto má v úmysle vykonať pokusy, musí to oznámiť ministerstvu zdravotníctva s uvedením umiestnenia užívateľského zariadenia a poskytnutím sprievodnej dokumentácie, ktorá preukáže, že experiment je nevyhnutný na uskutočnenie výskumného projektu zameraného na jeden z účelov uvedených v čl. 3, odsek 1, ktorému sa podľa čl. 4, že podmienky predpokladané v čl. 5, a tiež zašle kópiu regiónu, prefektúre, obci a miestnej zdravotnej jednotke príslušnej pre dané územie.

2. Výskumné projekty uvedené v odseku 1, ktoré sa netýkajú bežných testov kvality, účinnosti a neškodnosti, trvajú najviac tri roky; ak sa predpokladá, že táto lehota nie je dostatočná, zainteresovaná strana rok pred uplynutím platnosti požiada ministerstvo zdravotníctva o povolenie pokračovať v experimente.

3. Bez ohľadu na odsek 1 sa diagnostické, lekárske a veterinárne testy, ktoré zahŕňajú použitie zvierat, musia vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky s výhradou oznámenia miestnej zdravotníckej jednotke príslušnej pre dané územie.

Kapitola II
ODCHODNÉ USTANOVENIA

Článok 8.

1. Minister zdravotníctva môže na požiadanie povoliť:

a) pokusy na zvieratách podľa čl. 3, odsek 3, za predpokladu, že sú v súlade s nariadením EHS 3626/82 a že sú zamerané na výskum na účely ochrany predmetných druhov alebo na základné lekársko-biologické kontroly, ak predmetný druh výnimočne preukáže iba jeden vhodný na daný účel;

b) experimenty na subhumánnych primátoch, psoch a mačkách, iba ak je cieľom nevyhnutné lekársko-biologické testy a experimenty na iných zvieratách nespĺňajú ciele experimentu;

2. Minister zdravotníctva ustanovuje vyhláškou o autorizácii všetky požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať pri uskutočňovaní experimentu.

3. Bez ohľadu na čl. 3 ods. 1 minister zdravotníctva povoľuje experimenty na jednoduché didaktické účely iba v nevyhnutných prípadoch a nie je možné uchýliť sa k iným demonštračným systémom.

Článok 9.

1. Bez ohľadu na čl. 4 ods. 3 možno experiment uskutočniť bez anestézie, iba so súhlasom ministra zdravotníctva, ak je anestézia pre zviera traumatizujúcejšia ako samotný pokus alebo je výnimočne nezlučiteľná s účelom pokusu.

2. V hypotéze uvedenej v odseku 1 je potrebné uchýliť sa k analgetikám alebo iným vhodným prostriedkom na zabezpečenie toho, aby sa znížila bolesť, utrpenie, úzkosť alebo poškodenie a aby zvyšková bolesť, utrpenie a úzkosť neboli silné.

3. Každý experiment, ktorého súčasťou je alebo môže spôsobiť vážne zranenia alebo silné bolesti, ktoré by mohli trvať, musí byť osobitne deklarovaný na schválenie ministrom zdravotníctva, ktorý ho poskytuje za podmienok uvedených v odseku 1 a iba v prípade mimoriadneho významu „experiment.

Kapitola III
TOVÁRNE

Článok 10.

1. Obec povoľuje otvorenie chovných a dodávateľských prevádzok, vedie aktualizovaný zoznam oprávnených prevádzok a kópiu zasiela ministerstvu zdravotníctva, regiónu a prefektúre.

2. Prevádzkarne uvedené v odseku 1 musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 4 ods. 6 a 7 a čl. 5.

3. Vedúci dodávateľského zariadenia môže prijímať zvieratá iba z chovného zariadenia alebo iných dodávateľských zariadení alebo zvieratá legálne dovezené, pokiaľ nejde o divoké alebo túlavé zvieratá.

4. V povolení uvedenom v odseku 1 musí byť výslovne uvedená kompetentná osoba, ktorá je v zariadení zodpovedná za priame zabezpečenie alebo organizáciu pomoci zvierat chovaných alebo držaných v tomto zariadení v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky.

Článok 11.

1. Vedúci chovných a zásobovacích zariadení je povinný zaznamenať počet a druhy predaných alebo dodaných zvierat, dátum, kedy boli predané alebo dodané, meno a adresa príjemcu, ako aj počet a druhy uhynutých zvierat v samotné továrne.

2. Mestský úrad predkladá na schválenie registre, ktoré sa musia uchovávať v autorizovaných zariadeniach najmenej tri roky od poslednej registrácie a sprístupniť orgánu vykonávajúcemu kontrolu.

Článok 12.

1. Každý, kto má v úmysle uviesť do prevádzky užívateľské zariadenie, musí získať predchádzajúce povolenie ministerstva zdravotníctva.

2. Povolenie sa udelí, ak:

1) užívateľské zariadenia sú vybavené vhodnými systémami a vybavením pre použité živočíšne druhy a experimenty tam vykonávané;

2) konštrukcia, konštrukcia a prevádzka sú také, aby sa zabezpečilo, že pokusy sa uskutočňujú čo najvhodnejším spôsobom, aby sa dosiahli konkrétne výsledky s čo najmenším počtom zvierat a najmenšou bolesťou, utrpením, strachom alebo trvalým poškodením;

3) sú identifikované osoby zodpovedné za starostlivosť o zvieratá a prevádzku zariadenia;

4) je k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných osôb;

5) veterinárne poradenstvo a pomoc, ako aj poradenstvo v oblasti dobrých životných podmienok zvierat poskytuje veterinárny lekár.

3. Vedúci užívateľských zariadení musí viesť register, v ktorom sú zaznamenané všetky použité zvieratá; v registroch musí byť uvedený najmä počet a druh všetkých zakúpených zvierat, pôvod a dátum ich príchodu, narodenia alebo úmrtia.

4. Registre uvedené v odseku 3, ktoré predtým schválilo ministerstvo zdravotníctva, sa musia uchovávať najmenej tri roky a predložiť žiadajúcemu orgánu.

Článok 13.

1. Každý pes, mačka alebo primát (okrem človeka) žijúci v chovnom zariadení, dodávateľovi alebo užívateľovi musí byť pred odstavením opatrený čo najmenej bolestivým spôsobom individuálnou identifikačnou značkou.

2. Neoznačené psy, mačky alebo primáty (okrem človeka), ktoré sú do zariadenia privedené prvýkrát po odstavení, by mali byť čo najskôr označené.

3. Pre psy, mačky alebo primáty (okrem človeka), ktoré ešte neboli odstavené, ktoré sú premiestnené z jedného zariadenia uvedeného v odseku 2 do druhého, ktoré nebolo možné vopred označiť, musí cieľové zariadenie viesť až do označenia dokumentáciu obsahujúcu informácie. , najmä totožnosť matky.

4. Evidencia podniku musí obsahovať informácie o totožnosti a pôvode všetkých prítomných psov, mačiek alebo primátov (okrem človeka).

Kapitola IV
SANKCIE

Článok 14.

1. Každý, kto poruší ustanovenia článkov 5 a 6, pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, je potrestaný správnou pokutou vo výške od 5 miliónov do 30 miliónov lír; v prípade pokračujúceho porušovania alebo recidívy sa maximálny trest zvyšuje na 150 miliónov.

2. Veterinárny lekár, ktorý neposkytuje rady a pomoc pri dobrej údržbe zvierat a ich správnom uskutočňovaní, alebo ktorý ich vykonáva z hrubej nedbanlivosti alebo neskúsenosti, je odkázaný na príkaz veterinárnych lekárov.

3. Každý, kto vykoná povolené experimenty bez toho, aby dodržal požiadavky uvedené v povolení, je potrestaný správnou pokutou vo výške 5 až 20 miliónov lír.

4. Za každé porušenie ostatných ustanovení tohto dekrétu sa ukladá správna pokuta vo výške od 1 milióna do 6 miliónov lír.

Kapitola V
ZÁVEREČNÉ PRECHODNÉ PRAVIDLÁ

Článok 15.

1. Ministerstvo zdravotníctva zhromažďuje štatistické údaje o použití zvierat na experimentálne účely na základe prvkov obsiahnutých v žiadostiach o povolenie, v prijatých oznámeniach, ako aj v predložených správach a zverejňuje ich najmenej každé tri roky v úradnom vestníku. Vestník Talianskej republiky.

2. Štatistické údaje sa týkajú:

a) počet a druhy zvierat použitých pri pokusoch;

b) počet zvierat uvedených v písmene a) rozdelený do vybraných kategórií použitých pri pokusoch podľa čl. 3;

c) počet zvierat uvedených v písmene a) rozdelený do vybraných kategórií použitých pri pokusoch vyžadovaných platnými zákonmi.

3. Informácie získané pri uplatňovaní tohto dekrétu sa nesmú zverejňovať, ak majú osobitný komerčný význam.

Článok 16. Aby sa zabránilo zbytočnému opakovaniu pokusov zameraných na splnenie legislatívnych ustanovení a ustanovení spoločenstva týkajúcich sa zdravia alebo bezpečnosti, minister zdravotníctva prostredníctvom Vyššieho zdravotného ústavu v súlade s ustanoveniami čl. 9 zákona z 23. decembra 1978, č. 833:

a) pokiaľ je to možné, považovať údaje získané z experimentov uskutočňovaných na území iného členského štátu za platné, pokiaľ nie sú potrebné ďalšie testy na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti;

b) prijíma ako oficiálne metódy tie, ktoré zahŕňajú použitie čoraz menšieho počtu zvierat ako druhov a kategórií;

c) prijíma v súlade s príslušnými právomocami Vyššieho zdravotného ústavu a Generálneho riaditeľstva veterinárnych služieb alternatívne metódy optimalizácie využívania zvierat.

2. Minister zdravotníctva oznamuje Komisii Európskych spoločenstiev informácie o právnych predpisoch a správnych postupoch týkajúcich sa pokusov na zvieratách vrátane povinností dodržiavať ich pred uvedením na trh, ako aj informácie o všetkých pokusoch vykonaných na jeho území a o povolení alebo na akomkoľvek inom prvku administratívneho charakteru týkajúceho sa týchto experimentov.

Článok 17.

1. Pri programovaní a plánovaní plánov vedeckého výskumu aplikovaných na zdravie ľudí a zvierat a na zdravie životného prostredia sa bude podľa možnosti uprednostňovať:

a) tí, ktorí nepoužívajú testovanie na zvieratách;

b) tých, ktorí používajú alternatívne metódy;

c) tie, ktoré používajú menej zvierat a zahŕňajú menej bolestivé postupy;

d) výskum protokolov pre nižšie využitie druhov a počtu zvierat;

e) výskum zameraný na štúdium alternatívnych metód.

2. Minister zdravotníctva svojím vlastným dekrétom, ktorý sa má vydať do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, ustanovuje nevyhnutné požiadavky na účely uvedené v čl. 4 ods. 6 a 7.

Článok 18.

1. Minister zdravotníctva môže svojím vlastným dekrétom po konzultácii s Vyšším zdravotným ústavom obmedziť počet druhov uvedených v prílohe I alebo počet plemien alebo kategórií v rámci každého druhu.

2. Minister zdravotníctva môže svojím vlastným dekrétom upraviť usmernenia uvedené v prílohe II tak, aby zohľadňovali technologický pokrok.

3. Minister zdravotníctva prijíma vlastnou vyhláškou prísnejšie opatrenia pri používaní zvierat pri pokusoch.

Článok 19.

1. Výdavky spojené s inšpekciami a kontrolami, ktoré sú potrebné na vydanie povolení ustanovených týmto dekrétom, znáša žiadateľ.

Článok 20.

1. Ustanovenia zákona z 12. júna 1931, č. 924, v znení zákona z 1. mája 1941, č. 615, sa zrušujú, s výnimkou čl. 1, odseky I a III.

Dané v Ríme 27. januára 1992

Príloha I: ZOZNAM EXPERIMENTOVÝCH ZVIERAT, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 3
- myš mus musculus
- potkan Rattus norvegicus
- morča Cavia porcellus
- zlatý Mesocricetus Mesocricetus aurarus
- králik Oryctolagus cuniculus
- Primáty (okrem človeka)
- Pes Canis familiaris
- Felis catus mačka
- prepelica Coturnix coturnix

PRÍLOHA 2

USMERNENIA NA UBYTOVANIE A OCHRANU ZVIERAT (článok 5 vyhlášky)

ÚVOD

1. Účelom tohto dekrétu je zabezpečiť, aby pokusné zvieratá boli primerane ošetrené a aby im zbytočne nevznikla bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé škody, a tiež zabezpečiť, aby bola táto škoda minimalizovaná, ak je to nevyhnutné.

2. Je pravda, že niektoré experimenty sa uskutočňujú v podmienkach otvoreného terénu, na divokých a sebestačných zvieratách, ale tieto experimenty sú veľmi zriedkavé. Používané zvieratá musia byť z praktických dôvodov takmer vždy držané pod určitou fyzickou kontrolou v priestoroch pre zvieratá od vonkajších výbehov po malé klietky pre malé zvieratá. Rôzne záujmy sú tak v konflikte. Na jednej strane zviera, ktorého pohybové potreby, spoločenské vzťahy a ďalšie dôležité prejavy prechádzajú určitou represiou, na druhej strane experimentátor a jeho asistenti, ktorí požadujú úplnú kontrolu nad zvieraťom a jeho prostredím. V tomto konflikte sa záujmy zvierat niekedy dostanú do úzadia.

3. Z tohto dôvodu čl. 5 stanovuje, že: „pokiaľ ide o všeobecné ošetrenie a umiestnenie zvierat:

  • a) všetky experimentálne zvieratá boli umiestnené a požívali prostredie, určitú slobodu pohybu, výživy, vody a starostlivosti zodpovedajúce ich zdraviu a pohode;
  • b) sú minimalizované všetky obmedzenia schopnosti uspokojiť fyziologické a behaviorálne potreby experimentálneho zvieraťa; & raquo.

4. V tejto prílohe sú uvedené niektoré pokyny založené na súčasných poznatkoch a praxi v oblasti ubytovania a dobrých životných podmienok zvierat. Ilustruje a integruje základné princípy prijaté v čl. 5, a má v úmysle pomáhať orgánom, ústavom a jednotlivcom pri dosahovaní cieľov vyhlášky.

5. Slovo „poručníctvo“, ktoré sa používa vo vzťahu k zvieratám, ktoré slúžia alebo budú musieť slúžiť pri pokusoch, zahŕňa všetky aspekty vzťahu medzi zvieraťom a človekom. Tento termín označuje súhrn hmotných zdrojov použitých človekom. Začína sa to, keď je zviera vybrané na pokus, a trvá to, kým na konci experimentu nie je bezbolestne usmrtené alebo inak vylúčené ústavom.

6. Príloha má poskytnúť poradenstvo pri navrhovaní vhodných miestností pre zvieratá. Existujú však rôzne spôsoby chovu alebo umiestnenia laboratórnych zvierat, ktoré sa navzájom zásadne líšia, pokiaľ ide o stupeň kontroly mikrobiologického prostredia. Je potrebné mať na pamäti, že niekedy bude musieť byť personál schopný posúdiť charakter a stav zvierat, keď sú odporúčané vesmírne normy nedostatočné, napríklad v prípade obzvlášť agresívnych zvierat. Pri uplatňovaní usmernení uvedených v tejto prílohe sa bude musieť zohľadniť nevyhnutnosť jednotlivých situácií. Ďalej by sa mal uviesť znak riadkov adresy. Na rozdiel od ustanovení smernice nie sú záväzné: ide o odporúčania ponechané na zváženie zainteresovaných strán, ktoré majú slúžiť ako pomôcka v oblasti laboratórnych postupov a štandardov, ktoré sa musia všetci operátori podľa vedomostí snažiť uplatniť čo najlepšie .

7. Nakoniec by sa z praktických a finančných dôvodov malo existujúce známe zariadenie na ustajnenie zvierat vymeniť skôr, ako sa opotrebuje alebo inak stane nadbytočným. Až do výmeny za zariadenie vyhovujúce predpísaným pokynom by sa malo podľa možnosti postupovať podľa týchto pokynov a prispôsobiť počet a veľkosť zvierat existujúcim klietkam a ohradám.

DEFINÍCIE

Okrem definícií v článku 2 tejto prílohy sa uplatňujú tieto definície:

a) "chovné miestnosti" sú miestnosti, v ktorých zvieratá bežne žijú, a to na účely chovu a chovu, ako aj počas vykonávania experimentu;

b) „klietka“: pevný alebo mobilný kontajner uzavretý stenami, z ktorých aspoň jedna je tvorená mrežami alebo kovovou mriežkou alebo, ak je to potrebné, sieťami a v ktorých je držané alebo prepravované jedno alebo viac zvierat; v závislosti od počtu obyvateľov a veľkosti klietky je sloboda pohybu zvierat viac-menej obmedzená;

c) uzavretá „škatuľa“: povrch ohraničený stenami, mrežami alebo kovovou mriežkou, v ktorej je držané jedno alebo viac zvierat: podľa veľkosti škatule a počtu obyvateľov. sloboda pohybu zvierat je všeobecne menej obmedzená ako v klietke;

d) „výbeh“: priestor ohraničený plotom, stenami, mrežami alebo kovovou mriežkou, obvykle umiestnený mimo budovy, v ktorom sa môžu zvieratá chované v klietkach alebo ohradách voľne pohybovať počas určitých období v súlade s ich etologickými a fyziologickými potrebami, napríklad cvičiť;

e) „stabilná krabica“: malá priehradka s tromi stranami. spravidla vybavené jasličkami a bočnými priečkami, v ktorých je možné chovať zviazané jedno alebo dve zvieratá.

1. ŠTRUKTÚRY

1.1. Funkcia a všeobecný dizajn

1.1.1. Všetky zariadenia by mali byť navrhnuté tak, aby poskytovali vhodné prostredie pre druh, ktorý sa v ňom nachádza. Budú tiež musieť byť koncipované takým spôsobom, aby bránili prístupu iným ako zamestnancom. Konštrukcie, ktoré sú súčasťou významnej budovy, by mali byť chránené aj primeranými stavebnými predpismi a opatreniami, ktoré obmedzujú počet vchodov a bránia pohybu neoprávnených osôb.

1.1.2. Aby sa zabránilo akejkoľvek poruche materiálu, odporúča sa program údržby zariadenia.

1.2. Chovné miestnosti pre zvieratá

1.2.1. Mali by sa prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie rýchleho a efektívneho vyčistenia priestorov a dodržiavania hygienických pravidiel. Stropy a steny by mali byť odolné a mali by mať hladký, vodotesný a ľahko umývateľný povrch, pričom sa osobitná pozornosť venuje spojom dverí, potrubí a káblov. Dvere a všetky okná by tiež mali byť konštruované alebo zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu nežiaducich zvierat. Ak je to potrebné, do dverí je možné vložiť kukátko. Podlaha by mala byť hladká, vodotesná, nešmykľavá. ľahko umývateľný. Je schopný uniesť váhu oddielov a iných ťažkých inštalácií bez poškodenia. Všetky odtokové odtoky by mali byť správne zakryté a vybavené mriežkou, ktorá zabráni vstupu zvierat.

1.2.2. Steny a podlaha miestností, kde sa zvieratá môžu voľne pohybovať, by mali byť pokryté zvlášť odolným materiálom, ktorý odolá intenzívnemu opotrebovaniu zvierat a ich čisteniu. Povlak musí byť pre zvieratá neškodný a musí zabrániť zraneniu. V areáli by mali byť inštalované drenážne odtoky. Bude tiež vhodné poskytnúť dodatočnú ochranu zariadenia a vybavenia, aby nedošlo k ich poškodeniu zvieratami alebo k ich ublíženiu. Vo vonkajších priestoroch musia byť prijaté nevyhnutné opatrenia, aby sa zabránilo možnému prístupu verejnosti a zvierat.

1.2.3. Priestory určené na umiestnenie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina atď.) Musia zodpovedať prinajmenšom pravidlám stanoveným v Európskom dohovore o ochrane zvierat chovaných na použitie v chove a predpisom vydaným národnými orgánmi. veterinárne orgány alebo iné.

1.2.4. Väčšina miestností pre zvieratá je určená pre hlodavce. Tieto miestnosti sa často používajú aj na umiestnenie väčších druhov. Nekompatibilné druhy nebudú spolužitie.

1.2.5. Chovné priestory pre zvieratá by mali byť vybavené zariadeniami, ktoré v prípade potreby umožňujú drobné manipulácie a experimenty.

1.3. Laboratóriá a miestnosti na experimenty na všeobecné alebo špecifické účely

1.3.1. Chovy hospodárskych zvierat alebo dodávateľské farmy by mali byť vybavené primeraným vybavením na dodávanie zvierat pripravených na prepravu.

1.3.2. Všetky inštitúcie by tiež mali mať minimálne laboratórne vybavenie na jednoduchú diagnostiku, post mortem vyšetrenia a / alebo na odber vzoriek na vykonanie podrobnejších laboratórnych testov inde.

1.3.3. Mali by sa prijať opatrenia na príjem zvierat, aby ich príchod neohrozil existujúce zvieratá, napríklad karanténu. V prípadoch, keď nie je vhodné uskutočňovať experimenty alebo pozorovania v chovnej miestnosti pre zvieratá, by mali byť k dispozícii experimentálne miestnosti na všeobecné alebo osobitné účely.

1.3.4. Pre choré alebo zranené zvieratá by mali byť k dispozícii samostatné miestnosti.

1.3.5. Ak je to potrebné, bolo by tiež vhodné mať jednu alebo viac samostatných operačných sál vybavených tak, aby umožňovali asepsu pri chirurgických pokusoch. V prípade potreby by sa odporúčali pooperačné rekonvalescenčné miestnosti.

1.4. Servisné miestnosti

1.4.1. Miestnosti, v ktorých sa skladujú hlavné potraviny, by mali byť nízkoteplotné, suché a neprístupné pre červy a hmyz a miestnosti, kde sa nachádzajú postele, budú suché a neprístupné pre červy a hmyz. Ostatné materiály, ktoré by mohli byť infikované alebo inak ohrozené, by sa mali skladovať oddelene.

1.4.2. Po vyčistení klietky, náradia a iného náradia by mali byť k dispozícii miestnosti.

1.4.3. Čistiace a umývacie miestnosti by mali byť dostatočne veľké, aby pojali zariadenie na dezinfekciu materiálov. Čistiace práce by mali byť organizované tak, aby sa oddelil prítok špinavého materiálu od čistého tak, aby nedošlo k infikovaniu čerstvo umytého náradia. Steny a podlahy by mali byť pokryté primerane odolným náterom a ventilačný systém bude dostatočne silný na to, aby eliminoval nadmerné teplo a vlhkosť.

1.4.4. Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa hygieny skladovania a likvidácie jatočných tiel a živočíšneho odpadu. Ak spaľovanie na mieste nie je možné ani žiaduce, je potrebné prijať vhodné opatrenia na vylúčenie týchto látok v súlade s miestnymi predpismi a vyhláškami. V prípade vysoko toxického alebo rádioaktívneho odpadu je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia.

1.4.5. Dizajn a konštrukcia obehových oblastí by mali zodpovedať pravidlám týkajúcim sa pobytu zvierat. Chodby by mali byť dostatočne široké na ľahký pohyb pohybujúceho sa materiálu.

2. Prostredie v miestnostiach, kde sa chovajú zvieratá, a jeho kontrola

2.1 Vetranie

2.1.1. Útulok pre zvieratá by mal byť vybavený ventilačným systémom prispôsobeným potrebám ustajnených druhov. Účelom vetrania je privádzanie čistého vzduchu a znižovanie zápachu, toxických plynov, prachu a všetkých druhov infekčných látok. Eliminuje tiež prebytočné teplo a vlhkosť.

2.1.2. Vzduch v miestnostiach musí byť často obnovovaný. Všeobecne postačuje rýchlosť vetrania 15 - 20 výmen vzduchu za hodinu. Napriek tomu za určitých okolností, keď je obyvateľov málo, môže byť dostatočná rýchlosť ventilácie 8 - 10 výmen vzduchu za hodinu a mechanická ventilácia môže byť dokonca nadbytočná. V iných prípadoch môže byť potrebné meniť vzduch častejšie, aby sa zabránilo recirkulácii neupraveného vzduchu. Pamätajte, že ani najefektívnejší ventilačný systém nedokáže kompenzovať zlé čistiace metódy alebo zanedbanie.

2.1.3. Ventilačný systém by mal byť navrhnutý tak, aby sa zabránilo škodlivému prievanu.

2.1.4. V obytných priestoroch zvierat by malo byť zakázané fajčiť.

2.2. Teplota

2.2.1. Tabuľka 1 zobrazuje odporúčaný teplotný rozsah: údaje sú iba pre dospelých a normálne zvieratá. Dojčatá a malé deti často vyžadujú vyššiu teplotu. Pri regulácii teploty v priestoroch by sa mali brať do úvahy všetky zmeny termoregulácie zvierat v dôsledku osobitných fyziologických podmienok a účinkov pokusov.

2.2.2. Vzhľadom na prevládajúce klimatické podmienky v Európe môže byť potrebný ventilačný systém s vykurovacím a vzduchovým chladiacim zariadením.

2.2.3. V užívateľských zariadeniach by sa mala teplota obytných častí zvierat presne regulovať, pretože teplota okolia je fyzikálny faktor, ktorý má dôležitý vplyv na metabolizmus všetkých zvierat.

2.3. Vlhkosť

Extrémne zmeny v relatívnej vlhkosti (RH) majú nepriaznivý vplyv na zdravie a dobré životné podmienky zvierat. Preto sa odporúča, aby stupeň RH v obytných priestoroch bol adekvátny pre ustajnené druhy a spravidla sa udržiaval na úrovni 55% ± 10%. Hodnotám nižším ako 40% alebo vyšším ako 70% RH sa treba vyhnúť dlhšiu dobu.

2.4. Osvetlenie

V miestnostiach bez okien musí byť zabezpečené riadené umelé osvetlenie, aby sa rešpektovali biologické potreby zvierat a zabezpečilo uspokojivé pracovné prostredie. Je tiež potrebné riadiť intenzitu svetla a cyklus svetlo-tma. U albínskych zvierat sa musí brať do úvahy ich osobitná citlivosť na svetlo (pozri tiež bod 2.6).

2.5 Hluk

Hluk môže byť pre zvieratá dôležitou nepríjemnosťou. Obytné miestnosti a experimentálne miestnosti by mali byť izolované proti akémukoľvek zdroju intenzívneho hluku v rozsahu počuteľných zvukov a zvukov vyššej frekvencie, aby sa zabránilo narušeniu správania a fyziológie zvierat.Náhle zvuky môžu spôsobiť dôležité zmeny v organických funkciách, ale keďže určitým zvukom sa často nedá vyhnúť, môže byť za určitých okolností vhodné zabezpečiť nepretržité zvukové pozadie strednej intenzity, ako je napríklad slabá hudba, v obývacích izbách a v obývacích izbách. experimentálne miestnosti.

2.6. Alarmový systém

Zariadenia, v ktorých je umiestnených veľa zvierat, sú zraniteľné. Preto sa odporúča správne chrániť konštrukcie pomocou systémov, ktoré signalizujú požiare a vniknutie neoprávnených osôb, technické poruchy alebo poruchy ventilačného systému predstavujú ďalšie nebezpečenstvo nepokojov alebo dokonca smrti zvierat udusením alebo nadmerným teplom, alebo v menej závažných prípadoch by to mohlo mať nepriaznivé účinky na experiment až do jeho anulovania, a teda aj do jeho opakovania. Preto by mali byť do vykurovacieho a ventilačného systému nainštalované primerané ovládacie zariadenia, aby personál mohol monitorovať jeho celkovú činnosť. V prípade potreby by bolo vhodné inštalovať záložný generátor, ktorý zabezpečí prevádzku zariadenia potrebného na prežitie zvierat a osvetlenie v prípade poruchy alebo prerušenia dodávky elektrickej energie. Mali by sa zreteľne uvádzať jasné ustanovenia pre mimoriadne situácie. V prípade prerušenia dodávky vody sa odporúča výstražný systém v nádržiach na ryby. Bude potrebné zabezpečiť, aby činnosť výstražného systému zvieratá vyrušovala čo najmenej.

3. OCHRANA

3.1. Zdravie

3.1.1. Osoba zodpovedná za zariadenie musí zabezpečiť, aby veterinárny lekár alebo iná kompetentná osoba vykonávala pravidelné kontroly zvierat a podmienok, v ktorých sú umiestnené a starať sa o ne.

3.1.2. Vzhľadom na potenciálne riziko, ktoré predstavuje zdravie a hygiena personálu pre zvieratá, by sa týmto osobám mala venovať osobitná pozornosť.

3.2. Zachyťte

Odchyt divých a túlavých zvierat sa uskutoční iba humanitárnymi metódami a odborníkmi, ktorí majú dôkladné znalosti o zvykoch a biotopoch zvierat, ktoré sa majú odchytiť. Ak je na zachytenie potrebné anestetikum alebo iné liečivo, malo by ich podať veterinárny lekár alebo iná kompetentná osoba. Akékoľvek kriticky zranené zviera by malo byť čo najskôr odoslané veterinárnemu lekárovi na ošetrenie. Ak podľa veterinára môže zviera prežiť iba v podmienkach utrpenia a bolesti, musí sa okamžite vylúčiť humánnymi metódami. V neprítomnosti veterinára. akékoľvek kriticky zranené zvieratá budú okamžite eliminované humánnymi metódami.

3.3 Podmienky balenia a prepravy

Každý transport bezpochyby predstavuje stres pre zvieratá, ktorým sa má čo najviac uľaviť. Na účely prepravy by zvieratá mali byť zdravé a za kontrolu ich zdravia zodpovedá zasielateľ. Choré alebo inak fyzicky nevhodné zvieratá by sa nikdy nemali prepravovať, s výnimkou terapeutických alebo diagnostických dôvodov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám v pokročilom štádiu tehotenstva. Ženy, ktoré mohli porodiť počas cesty, alebo ženy, ktoré porodili v predchádzajúcich 48 hodinách a ich potomstvo, sa nesmú prepravovať.

Zasielateľ a prepravca by mali počas balenia a prepravy prijať nevyhnutné preventívne opatrenia, aby sa zabránilo zbytočnému utrpeniu z dôvodu nedostatočného vetrania, vystavenia extrémnym teplotám, nedostatku jedla alebo vody, predĺženého zdržania atď.

Príjemca by mal byť starostlivo informovaný o podrobnostiach a prepravných dokumentoch, aby bolo možné rýchlo vykonať operáciu dodania a prijatia v mieste určenia. Pokiaľ ide o medzinárodnú prepravu zvierat, uplatňujú sa smernice 77/489 / EHS a 81/389 / EHS. Odporúča sa tiež plne dodržiavať národné zákony a nariadenia, ako aj nariadenia týkajúce sa živých zvierat vydané „Medzinárodným združením pre leteckú dopravu“ a „Zväzom pre leteckú dopravu zvierat“.

3.4. Príjem a otváranie balíkov

Balíky obsahujúce zvieratá by sa mali zhromaždiť a otvoriť bez zbytočného odkladu. Po prehliadke by sa zvieratá mali premiestniť do čistých klietok alebo krabíc a mali by sa primerane kŕmiť a ochladiť. Zvieratá, ktoré sú choré alebo inak fyzicky nevhodné, musia byť držané na pozorovaní, oddelené od ostatných. Mali by byť čo najskôr vyšetrení veterinárnym lekárom alebo inou kompetentnou osobou a podľa potreby ošetrení.

Zvieratá, ktoré nemajú šancu na zotavenie, by sa mali bezbolestne vylúčiť. Nakoniec budú musieť byť všetky prijaté zvieratá registrované a označené v súlade s článkami 17, 18 a 19 ods. 5 smernice. Kontajnery, ktoré boli použité na prepravu, by mali byť okamžite zničené, ak nie je možné ich dezinfikovať.

3.5. Karanténa, izolácia a aklimatizácia

3.5.1. Účelom karantény je:

  • a) chrániť ostatné umiestnené zvieratá;
  • b) chrániť ľudí pred zoonotickými infekciami, napr
  • e) podpora dobrej vedeckej praxe.
Pokiaľ nie je zdravotný stav zvierat dovezených na farmu uspokojivý, odporúča sa umiestniť ich do karantény. V niektorých prípadoch, napríklad pri besnote, možno toto obdobie stanoviť vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu. V iných prípadoch sa môže líšiť a mala by byť určená podľa okolností kompetentnou osobou, zvyčajne veterinárnym lekárom zamestnaným v spoločnosti (pozri tiež tabuľku 2). Zvieratá môžu byť použité na pokusy počas karantény, ak sa aklimatizovali na nové prostredie a nepredstavujú žiadne väčšie riziko pre iné zvieratá alebo pre ľudí.

3.5.2. Odporúča sa zriadiť miestnosti na izoláciu zvierat vykazujúcich príznaky zlého zdravotného stavu alebo podozrenia na chorobu, aby to predstavovalo riziko pre ľudí alebo iné zvieratá.

3.5.3. Aj keď sa zistí, že zvieratá sú zdravé, je dobrým zootechnickým postupom uložiť im pred použitím v experimente aklimatizačné obdobie, ktorého dĺžka závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad doba prepravy a vek zvieraťa. . O dĺžke tohto obdobia rozhodne kompetentná osoba.

3.6. V klietkach

3.6.1. Dajú sa rozlíšiť dva hlavné spôsoby hostenia zvierat:

  • Jedným z nich je chov chovných fariem, dodávateľské spoločnosti a ústavy používateľov biomedicínskeho odvetvia, ktorý pozostáva z hostenia hlodavcov, králikov, mäsožravcov, vtákov a živočíšnych primátov, niekedy vrátane prežúvavcov, ošípaných a koní. Pokyny pre klietky, uzavreté boxy, výbehy a stabilné boxy vhodné pre tieto zariadenia sú uvedené v tabuľkách 3 až 13. Ďalšie návrhy týkajúce sa minimálnej podlahovej plochy klietok sú uvedené v diagramoch 1 až 7. Okrem toho príslušné pokyny pre hodnotenie hustota osadenia v klietkach je znázornená na diagramoch 8 až 12.
  • Iným spôsobom je to, aké sa často dodržiava v laboratóriách, ktoré vykonávajú pokusy iba na hospodárskych zvieratách alebo na zvieratách podobnej veľkosti. Vybavenie týchto laboratórií by nemalo byť horšie ako vybavenie stanovené existujúcimi veterinárnymi predpismi.

3.6.2. Uzavreté klietky a boxy by nemali byť vyrobené z materiálu škodlivého pre zvieratá. Mali by byť navrhnuté tak, aby zabránili zraneniu zvierat, a ak po použití nie sú jednorazové, mali by byť vyrobené z odolného materiálu vhodného na čistenie a dezinfekciu. Podlaha uzavretých klietok a ohradených priestorov by mala byť starostlivo navrhnutá, čo sa bude líšiť v závislosti od druhu a veku zvierat, a mala by byť navrhnutá tak, aby sa trus dal ľahko odstrániť.

3.6.3. Uzavreté boxy by mali byť navrhnuté s ohľadom na dobré životné podmienky hostiteľského druhu. Mali by umožňovať uspokojenie určitých etologických potrieb (lezenie, izolácia alebo dočasné útočisko atď.), Ako aj dôkladné čistenie a možnosť zabrániť kontaktu s inými zvieratami.

3.7. Pri výbere, výrobe a príprave krmiva pre zvieratá by sa mali robiť preventívne opatrenia, aby sa zabránilo akejkoľvek infekcii chemického, fyzikálneho a mikrobiologického pôvodu. Potraviny by mali byť balené v uzavretých, nepriepustných vreckách, na ktorých je uvedený - pokiaľ je to možné - dátum prípravy, balenia, prepravy a skladovania, aby sa zabránilo kontaminácii. zhoršenie alebo zničenie. Vklady by mali byť nízke teploty, tmavé, suché, neprístupné pre červy a hmyz. Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napríklad zelené krmivo, zelenina, mäso, ovocie, ryby atď., By sa mali skladovať v chladných miestnostiach, chladničkách alebo mrazničkách. Všetky kŕmidlá, napájačky alebo iné zariadenia používané na kŕmenie zvierat by sa mali pravidelne čistiť a v prípade potreby sterilizovať. Ak používate mokré krmivo alebo ak je krmivo ľahko kontaminované vodou, močom atď. je potrebné vykonať denné čistenie.

3.7.2. Podávanie potravy sa líši podľa druhu, malo by však uspokojiť fyziologické potreby zvieraťa. Malo by sa zabezpečiť, aby každé zviera malo prístup k krmivu.

3.8. voda

3.8.1. Všetky zvieratá musia mať stálu neinfikovanú pitnú vodu. Počas prepravy. je prijateľné, aby sa voda podávala ako súčasť mokrého krmiva. Na druhej strane je voda prostriedkom pre mikroorganizmy a musí sa podávať tak, aby sa minimalizovali riziká. V súčasnosti existujú dva spôsoby: fľaše s detskými fľašami a automatické zavlažovacie zariadenia.

3.8.2. Pre malé zvieratá. ako sú hlodavce a králiky, sa fľaša často používa. Tieto nádoby by mali byť vyrobené z priesvitného materiálu na kontrolu obsahu. Hrdlo fľaše by malo byť dostatočne široké, aby bolo možné ju ľahko dôkladne vyčistiť; plastové fľaše by nemali nechať tekutinu uniknúť. Kapsuly, uzávery a tuby by tiež mali byť sterilizovateľné a ľahko sa čistiť. Všetky fľaše a príslušenstvo musia byť v primeraných a pravidelných intervaloch rozobraté, vyčistené a sterilizované. Bolo by lepšie fľaše zakaždým vymeniť za čisté a sterilizované, namiesto plnenia do miestností pre zvieratá.

3.8.3. Automatické napájačky by sa mali pravidelne kontrolovať a vypláchať a mala by sa pravidelne kontrolovať ich funkcia, aby sa zabránilo nehodám a výskytu infekcií.
Ak používate kompaktné klietky na dne, snažte sa minimalizovať riziko zaplavenia. Je tiež potrebné pravidelne vykonávať bakteriologické vyšetrenie prístroja, aby bola kvalita vody pod kontrolou.

3.8.4. Voda z verejnej kanalizácie obsahuje niektoré mikroorganizmy, ktoré sa všeobecne považujú za bezpečné, pokiaľ nepracujete s mikrobiologicky definovanými zvieratami. V takom prípade by sa mala voda upraviť. Voda vo verejnej kanalizácii je všeobecne chlórovaná, aby sa zabránilo množeniu mikroorganizmov. Táto chlorácia nie vždy dokáže obmedziť vývoj určitých potenciálnych patogénov, ako sú pseudomonády. Ďalším preventívnym opatrením môže byť zvýšenie obsahu chlóru vo vode alebo okyslenie vody, aby sa dosiahol požadovaný účinok.

3.8.5. Ryby, obojživelníky a plazy majú veľmi odlišnú toleranciu voči druhu voči kyslosti, chlóru a iným chemikáliám. Z týchto dôvodov je potrebné prijať opatrenia na zásobovanie akvárií a škôlok vodou v pomere k potrebám a tolerančným limitom jednotlivých druhov.


Tabuľky a diagramy: vynechané

Je potrebné poznamenať, že zverejnenie tohto textu zákona nie je oficiálne a nevzťahuje sa naň autorské právo podľa čl. 5 zákona 22.04.1941 č. 633 a nasledujúce zmeny a doplnky. Autorské práva sa týkajú vypracovania a formy prezentácie samotných textov.


Legislatívny dekrét č. 116 z 27. januára 1992

Legislatívny dekrét č. 111 z 27. januára 1992. Implementácia smernice 89/398 / EHS o potravinách určených na zvláštnu stravu
PREZIDENT REPUBLIKY
So zreteľom na články 76 a 87 ústavy so zreteľom na čl. 50 zákona z 29. decembra 1990, č. 428, delegujúci na vládu
o implementácii smernice Rady 89/398 / EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych výrobkov určených na zvláštne výživové účely so zreteľom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadnutí 26. júla 1991 Po získaní stanovísk príslušných parlamentných výborov Poslaneckej snemovne a Senátu republiky Na základe uznesenia Rady ministrov prijatého na schôdzi 16. januára 1992 Na návrh ministra pre koordináciu Politiky Spoločenstva, po dohode s ministrami zahraničných vecí, milosti a spravodlivosti, štátnej pokladnice, priemyslu, obchodu a remesiel a zdravotnej starostlivosti
Vydáva tento legislatívny výnos:
Článok 1. Oblasť použitia.
1. Potravinárske výrobky určené na zvláštne výživové účely sú potravinové výrobky, ktoré majú vzhľadom na svoje konkrétne zloženie alebo osobitný výrobný proces tieto vlastnosti:
a) sú zreteľne odlíšené od bežne konzumovaných potravín
b) sú vhodné na uvedený výživový cieľ; c) sa uvádzajú na trh takým spôsobom, ktorý naznačuje, že sú v súlade s uvedeným cieľom.
2. Potravinové výrobky uvedené v odseku 1 musia vyhovovať osobitným výživovým potrebám týchto kategórií ľudí:
a) ľudia, ktorých proces asimilácie alebo ktorých metabolizmus je narušený
b) ľudia, ktorí majú mimoriadne fyziologické podmienky, pre ktoré môžu mať osobitný prospech z kontrolovaného príjmu určitých látok v potravinách
c) zdravé deti alebo malé deti.
3. Iba potravinárske výrobky uvedené v odseku 2 písm. A) ab) môžu byť charakterizované označením „dietetický“ alebo „režim“.

Článok 2. Všeobecné pravidlá.
1. Potravinové výrobky určené na osobitnú výživu musia v každom prípade vyhovovať ustanoveniam predpokladaným pre bežne používané potravinové výrobky, s výnimkou úprav, ktoré sú v nich vykonané, aby zodpovedali požiadavkám čl. 1.

Článok 3. Bežne používané potraviny.
1. Pri označovaní, prezentácii a reklame potravinárskych výrobkov určených na každodennú konzumáciu je zakázané používať:
a) kvalifikácia „dietetický“ alebo „režim“ buď samostatne, alebo spolu s inými výrazmi
b) akýkoľvek iný výraz alebo prezentácia, ktorá by mohla viesť k domnienke, že ide o jeden z produktov uvedených v čl. 1.
2. minister zdravotníctva dekrétom, ktorý sa má prijať po konzultácii s ministrom priemyslu, obchodu a remesiel,
označuje pri vykonávaní ustanovení Spoločenstva potravinové výrobky súčasnej spotreby vhodné pre konkrétnu stravu, pre ktorú je dovolené spomenúť tieto vlastnosti a príslušné spôsoby označovania.

Článok 4. Označenie.
1. Potravinárske výrobky uvedené v čl. 1, určené pre konečného spotrebiteľa, musí na obale obsahovať nasledujúce informácie v taliančine:
a) obchodný názov sprevádzaný uvedením osobitných výživových vlastností výrobkov z
uvedené v čl. 1 ods. 2 písm. C) je k predajnému názvu pripojené označenie ich určenia
b) zoznam zložiek
c) jednotlivé prvky kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia alebo špeciálneho výrobného procesu, ktoré výrobku dodávajú jeho osobitné výživové vlastnosti
d) čisté množstvo
e) minimálna doba skladovania
f) spôsoby konzervácie a použitia, ak je potrebné prijať osobitné preventívne opatrenia podľa povahy produktu
g) návod na použitie, ak jeho vynechanie neumožňuje kupujúcemu potravinu primerane využiť
h) obsah uhľohydrátov (uhľohydrátov), ​​bielkovín (bielkovín) a lipidov (tukov) na 100 g alebo 100 ml predávaného výrobku a na navrhované množstvo, ktoré sa má spotrebovať, ak je výrobok takto ponúkaný
i) údaj o energetickej hodnote na 100 g alebo 100 ml výrobku v kilokalóriách (kcal) alebo v kilojouloch (kJ), a ak je výrobok
takto predložené, aby sa navrhované množstvo spotrebovalo. Túto indikáciu možno nahradiť výrazmi energetická hodnota nižšia ako 50 kj (12 kcal) na 100 g alebo energetická hodnota nižšia ako 50 kj (12 kcal) na 100 ml, ak výrobok obsahuje energetické hodnoty nižšie ako 50 kj (12 kcal) )
l) meno alebo názov spoločnosti alebo registrovaná ochranná známka a sídlo výrobcu alebo baliarne alebo predajcu usadeného v európskom spoločenstve
m) ústredie výrobného alebo baliaceho závodu na výrobky vyrobené alebo zabalené v Taliansku na predaj na vnútroštátnom území
n) miesto pôvodu alebo miesta pôvodu, kde by vynechanie tohto údaja mohlo uviesť konečného spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o pôvod a skutočný pôvod v potravinách.
2. V prípade výrobkov uvedených v prílohe 1 musí byť na obale uvedené aj centesimálne analytické zloženie a podrobnosti o ustanovení o povolení.
3. Na obaloch potravinárskych výrobkov uvedených v čl. 1 ods. 2 písm. A) ab) sa môže uviesť údaj „dietetický“ alebo „režim“.

Článok 5. Balenie a balenie.
1. Potravinárske výrobky uvedené v čl. 1 musí byť ponúknutá na predaj zabalená a zabalená v úplnom obale.

Článok 6. Zákazy a informácie.
1.Označovanie a metódy použité na jeho realizáciu, ako aj prezentácia a reklama potravinárskych výrobkov podľa čl. 1 nesmie pripisovať vlastnosti určené na prevenciu, liečbu alebo liečenie chorôb alebo spomínať tieto vlastnosti.
2. Zverejňovanie užitočných informácií a odporúčaní určených výhradne pre kvalifikované osoby v oblasti medicíny, potravín alebo farmácie je povolené.
3. Minister zdravotníctva dekrétom, ktorý sa má prijať po konzultácii s ministrom priemyslu, obchodu a remesiel,
označuje pri implementácii ustanovení EÚ prípady, v ktorých sú povolené výnimky z odseku 1.

Článok 7. Marketing výrobkov.
1. V čase prvého predaja jedného z potravinárskych výrobkov uvedených v čl. 1, ktorý nie je uvedený v prílohe 1, informuje výrobca ministerstvo zdravotníctva zaslaním modelu štítku použitého pre tento výrobok.
2. Ak sú výrobky uvedené v odseku 1 už uvedené na trh v inom členskom štáte, výrobca musí tiež oznámiť ministerstvu zdravotníctva prijímajúceho orgánu prvé oznámenie.
3. Rovnaké ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú aj na dovozcu, ak bol výrobok vyrobený v tretej krajine.
4. Ministerstvo zdravotníctva môže požiadať výrobcu alebo dovozcu o predloženie vedeckých prác a údajov, ktoré
zdôvodniť zhodu výrobku s čl. 1 ods. 2 a 3, ako aj údaje uvedené v čl. 4 ods. 1 písm. C).
5. Ak boli vedecké práce a údaje uvedené v odseku 4 ľahko uverejnené
prístupný, výrobca alebo dovozca môže oznámiť iba podrobnosti publikácie.
6. Ak výrobky uvedené v odseku 1 nie sú zahrnuté medzi výrobky uvedené v čl. 1 ods. 2 ministerstvo zdravotníctva upozorňuje dotknuté spoločnosti, aby ich stiahli z obchodu a v prípade ich nedodržania nariaďuje ich zaistenie.
7. Ak výrobky uvedené v odseku 1 predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ministerstvo zdravotníctva nariadi ich zaistenie.
8. Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne informuje Komisiu EHS a ostatné členské štáty o opatreniach prijatých podľa odsekov 6 a 7 so súvisiacimi dôvodmi.
9. Ministerstvo zdravotníctva na základe oznámenia uvedeného v odseku 1, ak sa domnieva, že výrobky majú namiesto toho podliehať autorizačnému režimu uvedenému v čl. 8, že patrí do skupín uvedených v prílohe 1, zakazuje ich uvádzanie na trh.
10. Spoločnosť má právo podať žiadosť o autorizáciu podľa čl. 8.

Článok 8 Povolenie a kontroly.
1. Výroba a dovoz výrobkov určených na osobitnú výživu, ktoré patria do skupín uvedených v prílohe 1, na účel ich predaja podlieha povoleniu ministerstva zdravotníctva, kým nebudú prijaté ministerské vyhlášky uvedené v čl. 9.
2. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť spoločnosti, od okamihu podania žiadosti o autorizáciu, pripraviť a uchovať vzorky výrobkov uvedených v odseku 1 k dispozícii ministerstvu zdravotníctva, samotným spoločnostiam, do troch mesiacov od začiatku výroby pošlú reprezentatívnu vzorku produktu na Vyšší inštitút zdravia.
3. Vyšší zdravotný ústav informuje ministerstvo zdravotníctva o výsledkoch analytických kontrol.
4. Vykonávajú laboratóriá služieb verejnej hygieny miestnych zdravotníckych útvarov za koordinácie Vyššieho ústavu
zdravia, osobitný ročný program dohľadu nad výrobkami určenými pre konkrétnu stravu vyrobeným v Taliansku alebo v zahraničí, ktorých výsledky sú uvedené v správe podľa čl. 8 zákona zo 7. augusta 1986, č. 462.

Článok 9. Osobitné ustanovenia.
1. Výnosom ministra zdravotníctva po dohode s ministrom priemyslu, obchodu a remesiel, ktorý sa má prijať podľa čl. 17, odsek 3 zákona z 23. augusta 1988, č. 400 sa pri vykonávaní smerníc Spoločenstva ustanovujú osobitné ustanovenia uplatniteľné na skupiny potravín uvedené v prílohe I.
2. Rovnakým postupom, ako je uvedené v odseku 1, sa pri vykonávaní smerníc Spoločenstva, ako aj pri kritériách čistoty a podmienkach ich použitia uvádzajú látky výživového účelu, ktoré sa majú pridávať do potravinárskych výrobkov určených pre konkrétnu výživu.

Článok 10. Výroba a balenie.
1. Výroba a balenie výrobkov uvedených v čl. 1 sa musia vykonávať v prevádzkach schválených ministrom zdravotníctva.
2. Povolenie uvedené v odseku 1 sa vydáva po overení existencie hygienicko-sanitárnych podmienok a technických požiadaviek predpísaných vyhláškou prezidenta republiky z 27. marca 1980 č. 327 a neskoršie zmeny a doplnenie a dostupnosť vhodného laboratória na kontrolu výrobkov.
3. Posudzovanie podmienok požiadaviek uvedených v odseku 2 vykonáva ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi z Vyššieho zdravotného ústavu.
4. Povolenie uvedené v odseku 1 sa pozastavuje alebo odníma, ak prestanú existovať podmienky, ktoré umožňovali jeho vydanie.
5. Výrobné a baliace závody pre výrobky uvedené v čl. 1 novo aktivovaný oprávnený podľa tejto vyhlášky musí zamestnať absolventa biológie, chémie, farmaceutickej chémie a technológie, farmácie, medicíny alebo potravinárstva a vedy a technológie zodpovedného za kontrolu kvality vo všetkých fázach výrobného procesu.
6. Minister zdravotníctva každoročne uverejňuje v Úradnom vestníku Talianskej republiky zoznam prevádzkarní povolených na výrobu a balenie potravín určených pre konkrétnu stravu s uvedením druhu výroby pre každú prevádzkareň.
7. Do sto dvadsiatich dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky oznámia podniky, ktoré už boli uznané za vhodné na výrobu a balenie dietetických výrobkov a potravín pre kojencov, ministerstvu zdravotníctva druhy súvisiacich výrobkov, napríklad zaradenie do zoznamu uvedeného v odseku 6.
8. Rovnaká komunikácia uvedená v odseku 7 sa v rovnakom termíne uskutoční aj s územne príslušným zdravotníckym orgánom.
9. Podniky, ktoré spĺňajú predpis uvedený v odseku 7, sú oprávnené pokračovať vo výrobe a balení výrobkov, pre ktoré boli uznané ako vhodné.
10. Neinformovanie, ako je uvedené v odseku 7, má za následok stratu povolení na výrobu a balenie potravín určených pre konkrétnu stravu bez toho, aby bolo dotknuté právo podať žiadosť o nové povolenie.
11. Minister zdravotníctva môže svojou vyhláškou ustanoviť aj iné druhy titulov, ako sú uvedené v odseku 5.

Článok 11. Technicko-poradenská komisia.
1. Vo veciach uvedených v tomto dekréte komisia zriadená podľa jediného článku dekrétu prezidenta republiky z 24. januára 1991, č. 56.

Článok 12. Sadzby.
1. Náklady spojené so službami poskytovanými ministerstvom zdravotníctva pri vydávaní povolení uvedených v článkoch 8 a 10 znáša výrobca alebo dovozca podľa sadzieb stanovených ministerským výnosom zo 14. februára 1991, a následné aktualizácie.

Článok 13. Regulačné odkazy.
1. Aj keď to táto vyhláška výslovne neustanovuje pre potravinové výrobky uvedené v čl. 1, spôsoby označovania, prezentácie a reklamy ustanovené výnosom prezidenta republiky z 18. mája 1982, č. 322 ako aj ustanovenia zákona č. 283 v znení zákona č. 441 a zákonného dekrétu z 18. júna 1986, č. 282, zmenený a doplnený na zákon zo 7. augusta 1986, č. 462.

Článok 14. Výnimky.
1. Výroba výrobkov uvedených v čl. 1, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky, pretože sú určené pre ostatných
Krajiny podliehajú povinnosti predchádzajúceho oznámenia príslušnému zdravotníckemu úradu v súlade s regionálnymi predpismi.

Článok 15. Sankcie.
1. Pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, kto zabalí, bude držať alebo predávať potravinové výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 1, 2, 3, 4, 5 a 6, je potrestaný peňažnou správnou sankciou spočívajúcou v zaplatení sumy od 2 miliónov ITL do 12 miliónov ITL.
2. Každý, kto porušuje ustanovenia čl. 7 sa trestá peňažnou správnou sankciou spočívajúcou v zaplatení sumy od 1 milióna do 6 miliónov lír.
3. Pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, každý, kto vyrába alebo dováža na účely predaja výrobky uvedené v prílohe 1 bez povolenia ustanoveného v čl. 8 sa trestá peňažnou správnou sankciou spočívajúcou v zaplatení sumy od 10 miliónov do 60 miliónov lír.
4. Pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, ktokoľvek by porušil ustanovenia obsiahnuté v ministerských nariadeniach uvedených v čl.
9 sa trestá peňažnou administratívnou sankciou spočívajúcou v zaplatení sumy od 30 miliónov do 90 miliónov lír.
5. Pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, kto je v rozpore s ustanovením čl. 10, odseky 1 a 5, sa trestá
peňažná správna sankcia spočívajúca v zaplatení sumy od 3 miliónov do 12 miliónov lír.

Článok 16. Prechodné pravidlá.
1. Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi autorizačných opatrení pre detskú výživu alebo dietetické výrobky, zašlú do sto dvadsiatich dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky ministerstvu zdravotníctva žiadosť obsahujúcu zoznam výrobkov, pre ktoré požadujú údržbu. povolenie patriace do jednej zo skupín uvedených v prílohe 1.
2. Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať aj zoznam už povolených výrobkov, ktoré nie sú súčasťou skupín uvedených v prílohe 1 a od ktorých sa predpokladá, že budú uvedené na trh mimo povoľovacieho režimu uvedeného v čl. 8.
3. Ministerstvo zdravotníctva na konci vyšetrovania zverejní v Úradnom vestníku Talianskej republiky pre každú zo skupín uvedených v prílohe 1 zoznam výrobkov, pre ktoré je povolenie potvrdené.
4. V prípade výrobkov, ktoré nie sú uvedené v zozname uvedenom v odseku 3, má aplikácia uvedená v odsekoch 1 a 2 účinky uvedené v článku 7.
5. Platnosť povolení predtým vydaných pre výrobky, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch uvedených v odseku 3, končí odo dňa uverejnenia samotných zoznamov.
6. Počas jedného roka odo dňa zverejnenia zoznamov uvedených v odseku 2 je povolené použitie obalových materiálov v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Predaj výrobkov je povolený aj do vyčerpania zásob v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a výrobkov uvedených v odseku 6.
8. Do vydania osobitných ustanovení o sladidlách podľa § 5 písm. G) a 22 zákona č. 283, potravinové výrobky a nápoje, ktoré ich obsahujú, podliehajú postupu uvedenému v čl. 7 tejto vyhlášky.

Článok 17. Zrušenie a zmena a doplnenie nariadení.
1. Zákon z 29. marca 1951, č. 327 a čl. 15 výnosu prezidenta republiky z 18. mája 1982, č. 322.

Článok 18. Vykonávacie nariadenie.
1. Dekrétom prezidenta republiky sa na návrh ministra zdravotníctva po dohode s ministrom priemyslu, obchodu a remesiel vydajú potrebné nariadenia pre integráciu do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu. a samotný výkon vyhlášky.
2. Ustanovenia výnosu prezidenta republiky z 30. mája 1953, č. 578, zmenený výnosom prezidenta republiky z 24. januára 1991, č. 56, naďalej platia, pokiaľ sú kompatibilné, do vstupu do
účinnosti vykonávacieho nariadenia uvedeného v odseku 1.

PRÍLOHA I - SKUPINY POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV URČENÝCH NA KONKRÉTNU STRAVU, PRE KTORÚ
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA SA POSKYTUJÚ, ŽE BUDE PREDMETOM ŠPECIFICKÝCH MINISTERSKÝCH ROZHODNUTÍ
1) Počiatočná dojčenská výživa.
2) Následná dojčenská výživa a ďalšie odstavovacie jedlá.
3) Ostatné detské jedlá.
4) Potraviny s nízkou alebo zníženou energetickou hodnotou určené na reguláciu hmotnosti.
5) Potraviny určené na špeciálne lekárske účely.
6) Potraviny s nízkym obsahom sodíka vrátane diétnych, nízko sodných a asodických solí.
7) Bezlepkové potraviny.
8) Potraviny prispôsobené intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov.
9) Potraviny určené pre jednotlivcov s poruchami metabolizmu glukózy (cukrovka).


Legislatívny dekrét č. 116 z 27. januára 1992

Zdroje právnych predpisov a dokumenty

Legislatívny výnos z 15. januára 1992, č. 50

Implementácia smernice č. 85/577 / EHS o zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov

Článok 1. Oblasť použitia

1. Táto vyhláška sa vzťahuje na zmluvy medzi obchodným subjektom a spotrebiteľom týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytovania služieb v akejkoľvek uzavretej forme, ktoré stanovujú:
a) pri návšteve obchodného operátora u spotrebiteľa alebo v inom dome spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa alebo v priestoroch, kde je spotrebiteľ, a to aj dočasne, z dôvodov práce, štúdia alebo starostlivosti
b) počas exkurzie organizovanej obchodným operátorom mimo jeho prevádzkových priestorov
c) na verejnom priestranstve alebo na priestranstve prístupnom pre verejnosť podpísaním poznámky k objednávke, bez ohľadu na meno
d) korešpondenciou alebo v každom prípade na základe katalógu, do ktorého mal spotrebiteľ možnosť nahliadnuť bez prítomnosti obchodného operátora.

2. Táto vyhláška sa uplatňuje aj v prípade záväzných aj nezáväzných zmluvných návrhov podaných spotrebiteľom za podmienok podobných podmienkam uvedeným v odseku 1, ku ktorým ešte zo strany obchodného operátora nedošlo.

1. Na účely tejto vyhlášky sa uplatňujú tieto definície:
a) Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá v súvislosti so zmluvami alebo zmluvnými návrhmi upravenými touto vyhláškou koná na účely, ktoré možno považovať za nesúvisiace s jej profesionálnou činnosťou
b) Obchodný subjekt: fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súvislosti so zmluvami alebo zmluvnými návrhmi, ktoré sa riadia touto vyhláškou, koná v rámci svojej vlastnej obchodnej alebo profesionálnej činnosti, ako aj osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodného operátora.

1. Z uplatňovania tohto dekrétu sú vylúčené:
a) zmluvy o výstavbe, predaji a prenájme nehnuteľností a zmluvy týkajúce sa iných práv k nehnuteľnostiam, s výnimkou zmlúv o dodaní tovaru a jeho zabudovaní do nehnuteľností, ako aj zmlúv o opravách. vlastností tovaru
b) zmluvy týkajúce sa dodávok potravín a nápojov alebo iných výrobkov pre domácnosť dodávaných často a pravidelne
c) poistné zmluvy
d) zmluvy týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov.

2. Z uplatňovania tohto dekrétu sú vylúčené aj zmluvy týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, pri ktorých celková protihodnota, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť, nepresahuje sumu päťdesiattisíc lír vrátane daňových poplatkov a netto akýchkoľvek vedľajších nákladov, ktoré sú konkrétne uvedené v poznámke k objednávke alebo v katalógu alebo inom ilustračnom dokumente s uvedením súvisiaceho dôvodu. V každom prípade sa ustanovenia tejto vyhlášky uplatňujú v prípade viacerých zmlúv uzavretých súčasne medzi tými istými stranami, ak výška celkovej protihodnoty, bez ohľadu na výšku jednotlivých zmlúv, presahuje sumu päťdesiattisíc lír.

Článok 4. Právo na odstúpenie

1. V prípade zmlúv a zmluvných návrhov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, sa spotrebiteľovi poskytuje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v nasledujúcich článkoch.

Článok 5. Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. V prípade zmlúv a zmluvných návrhov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, musí obchodný operátor informovať spotrebiteľa o práve podľa čl. 4. Informácie musia byť poskytnuté písomne ​​a musia obsahovať:
a) uvedenie podmienok, postupov a akýchkoľvek podmienok na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
b) uvedenie subjektu, u ktorého sa má právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť, a jeho adresa, alebo v prípade spoločnosti alebo inej právnickej osoby meno a sídlo toho istého subjektu, ako aj uvedenie podľa toho, komu musí byť vrátený produkt, ktorý už bol dodaný, ak je odlišný. Ak zmluva stanovuje, že uplatnenie práva na odstúpenie nie je predmetom
akýkoľvek výraz alebo modalita, informácie musia v každom prípade obsahovať prvky
uvedené v písmene b).

2. Pre zmluvy uvedené v písm. A), b) ac) čl. 1, ak sú spotrebiteľovi predložené na upísanie kvóty objednávky, bez ohľadu na jej názov, musia byť informácie uvedené v odseku 1 uvedené v uvedenej poznámke k objednávke oddelene od ostatných zmluvných ustanovení a s typografickými znakmi rovnakými alebo väčšími ako tie ďalších prvkov uvedených v dokumente. Spotrebiteľovi musí byť doručená kópia poznámky k objednávke s uvedením miesta a dátumu podpisu.

3.Ak nie je pripravený záznam o objednávke, musia byť tieto informácie v každom prípade poskytnuté pri podpise zmluvy alebo pri formulovaní návrhu, podľa hypotézy stanovenej v článku 2 ods. 1 a relatívny dokument musí obsahovať zreteľne čitateľným písmom okrem prvkov uvedených v odseku 1 aj údaj o mieste a dátume, keď je doručený spotrebiteľovi, ako aj prvky potrebné na identifikáciu zmluva. Obchodník môže požiadať o kópiu tohto dokumentu podpísanú spotrebiteľom.

4. Pre zmluvy uvedené v čl. 1, písmeno d), informácie o práve na odstúpenie od zmluvy musia byť uvedené v katalógu alebo inom ilustračnom dokumente o tovare alebo službe, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo v poznámke k príslušnej objednávke, s typmi písma rovnakými alebo väčšími ako písma ďalšie informácie týkajúce sa dojednania zmluvy obsiahnuté v dokumente. V poznámke k objednávke však možno namiesto úplného uvedenia prvkov uvedených v odseku 5 uviesť jediný odkaz na právo na vykonanie výberu s uvedením relatívneho
termín a s odkazom na označenia obsiahnuté v katalógu alebo inom ilustračnom dokumente o tovare alebo službe pre ďalšie prvky uvedené v informácii.

5. Obchodník nebude schopný prijať zmenky, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 15 dní od podpisu zmluvy, a nebude ich schopný pred touto lehotou predložiť so zľavou.

Článok 6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ, ktorý má v úmysle uplatniť právo uvedené v čl. 4 musí zaslať obchodnému operátorovi alebo osobe uvedenej v predchádzajúcom čl. 5, ak sa líši, oznámenie v tomto zmysle do 7 dní od:
a) odo dňa podpísania objednávky, ktorá obsahuje informácie uvedené v predchádzajúcom článku. 5, alebo v prípade, že objednávkový lístok nie je vyhotovený odo dňa prijatia samotnej informácie pre zmluvy týkajúce sa poskytovania služieb alebo pre zmluvy týkajúce sa dodania tovaru, ak ním bol predtým spotrebiteľ produkt, na ktorý sa vzťahuje zmluva, zobrazuje alebo ilustruje obchodník
b) odo dňa prevzatia tovaru, ak je to neskôr, v prípade zmlúv o dodaní tovaru, ak bol nákup uskutočnený bez prítomnosti obchodného subjektu alebo ak ide o produkt iného typu, ako je ten, na ktorý sa vzťahuje zmluva. Zmluvné strany sa môžu v zmluve dohodnúť na širších zárukách pre spotrebiteľov, ako sú záruky ustanovené v tejto vyhláške.

2. Ak obchodný operátor neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, podľa čl. 5, alebo poskytli neúplné alebo nesprávne informácie, ktoré neumožňovali správny výkon tohto práva, je lehota uvedená v odseku 1 šesťdesiat dní odo dňa uzavretia zmluvy, v prípade zmlúv týkajúcich sa poskytovania služieb, alebo odo dňa príjem tovaru, v prípade zmlúv týkajúcich sa dodávky tovaru.

3. Oznámenie uvedené v odseku 1, podpísané tou istou osobou, ktorá uzavrela zmluvu alebo ktorá sformulovala návrh zmluvy, sa musí zaslať doporučeným listom s potvrdením o prijatí, ktoré sa má zaslať včas, ak sa doručí úrad prijímajúci poštu v podmienkach stanovených touto vyhláškou alebo zmluvou, ak sú odlišné. Komunikáciu je možné zaslať aj telegramom, telexom a faxom v rámci podmienok uvedených v odseku 1 alebo 2, pokiaľ je potvrdená doporučeným listom s potvrdením o prijatí rovnakými metódami do nasledujúcich 48 hodín.
Potvrdenie o prijatí nie je však nevyhnutnou podmienkou na preukázanie uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

4. Pokiaľ je to v ponuke alebo v informáciách týkajúcich sa práva na odstúpenie od zmluvy namiesto konkrétnej komunikácie výslovne stanovené, postačuje vrátenie prijatého tovaru v lehote uvedenej v odseku 1.

Článok 7. Podmienky pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1. V prípade zmlúv o predaji tovaru, ak došlo k dodaniu tovaru, je podstatná integrita tovaru, ktorý sa má vrátiť, podľa nasledujúceho článku. 8 je nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. V hypotéze stanovenej v článku 2 ods. 6 však postačuje, aby sa tovar vrátil v normálnom stave konzervácie, pretože bol uchovaný a prípadne použitý
s použitím normálnej starostlivosti.

2. V prípade zmlúv týkajúcich sa poskytovania služieb sa právo na odstúpenie od zmluvy nemôže uplatniť v prípade služieb, ktoré už boli poskytnuté.

Článok 8. Účinky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy

1. Po prijatí oznámenia uvedeného v predchádzajúcom článku obchodným operátorom. 6 sú strany oslobodené od svojich príslušných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo zmluvného návrhu, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie povinnosti uvedené v odsekoch 2 a 3 v prípade, že boli medzitým úplne alebo čiastočne splnené samotné záväzky. tohto článku.

2. Ak bol tovar dodaný, spotrebiteľ je povinný vrátiť prijatý tovar obchodnému subjektu alebo ním určenej osobe do siedmich dní odo dňa prevzatia alebo v dlhodobejšej lehote dohodnutej stranami. Na účely uplynutia lehoty sa tovar považuje za vrátený, keď je doručený na preberajúcu poštu alebo zasielateľovi. Náklady na prepravu sa účtujú spotrebiteľovi.

3. Obchodný operátor do tridsiatich dní od prijatia oznámenia uvedeného v čl. 6 alebo od prijatia vráteného tovaru musí spotrebiteľovi vrátiť všetky ním zaplatené sumy, vrátane súm zaplatených ako záloha. Z úhrady sú vylúčené iba všetky vedľajšie náklady, ako sú identifikované podľa čl. 3 ods. 2 za predpokladu, že toto vylúčenie bolo výslovne uvedené v poznámke k objednávke alebo v informáciách uvedených v čl. 5, alebo v katalógu alebo inom ilustračnom dokumente.
Sumy sa rozumejú vrátené v rámci podmienok, ak sú skutočne vrátené, odoslané alebo opätovne pripísané v hodnote najneskôr do uplynutia predtým uvedeného obdobia. V prípade, že platba bola vykonaná prostredníctvom zmeniek, ak tieto ešte neboli predložené na zber, musia sa im vrátiť. Akákoľvek doložka, ktorá ustanovuje obmedzenia týkajúce sa náhrady zaplatených súm spotrebiteľom v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie, je neplatná.

Článok 9. Ostatné špeciálne formy predaja

1. Ustanovenia tohto dekrétu sa uplatňujú aj na zmluvy týkajúce sa dodania tovaru alebo poskytovania služieb, uzatvárané mimo prevádzkových priestorov na základe ponúk určených pre verejnosť prostredníctvom televízie alebo iných audiovizuálnych prostriedkov a zamerané na priame stanovenie zmluvy. samotná zmluva, ako aj zmluvy uzavreté pomocou IT a telematických nástrojov.

2. V prípade zmlúv uvedených v odseku 1 sa informácie o práve uvedenom v čl. 4 musia byť poskytnuté počas prezentácie produktu alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zmluva, kompatibilne s konkrétnymi potrebami, ktoré vyplývajú z charakteristík použitého prístroja a súvisiaceho technologického vývoja. V prípade zmlúv uzavretých na základe ponuky uskutočnenej prostredníctvom televízie musia byť informácie poskytnuté na začiatku a počas vysielania, v ktorom sú ponuky obsiahnuté. Informácie uvedené v čl. 5 musia byť tiež poskytnuté písomne, a to spôsobom ustanoveným v odseku 3 tohto článku, a to najneskôr v okamihu, keď je tovar doručený. Lehota na odoslanie oznámenia uvedená v predchádzajúcom čl. 6, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Článok 10. Neodňateľnosť práva na odstúpenie od zmluvy

1. Právo uvedené v čl. 4 je nevyhnutná.

2. Akákoľvek dohoda v rozpore s ustanoveniami tejto vyhlášky je neplatná.

1. Bez toho, aby bola dotknutá činnosť trestného práva, ak je skutočnosť trestným činom, v prípade, že obchodný subjekt neposkytol informácie uvedené v článku 1 ods. 5 o poskytol neúplné alebo nesprávne informácie alebo v každom prípade nie je v súlade s ustanoveniami článkov 5 a 9 tejto vyhlášky, ktoré bránia vo výkone práva na odstúpenie, alebo predložil zmenky na inkaso alebo zľavu skôr, ako sú po termíne uvedenom v odseku 1 čl. 5 o nevrátil spotrebiteľovi žiadne sumy, ktoré zaplatil, ani nevrátil zmenky v súlade s postupmi ustanovenými v článku 3 ods. 8 tejto vyhlášky sa uplatňuje správna sankcia zaplatenia sumy od jedného milióna do desiatich miliónov lír.

2. V prípadoch osobitnej závažnosti alebo recidívy sa minimálna a maximálna hranica sankcie uvedenej v odseku 1 zdvojnásobia.

3. Sankcie sa uplatňujú v súlade so zákonom z 24. novembra 1981, č. 689. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia čl. 13 uvedeného zákona č. 689 poskytujú správne policajné orgány z úradnej moci alebo po vypovedaní zistenie priestupkov. Vzťah predpokladaný v čl. zákona z 24. novembra 1981, č. 689, sa predkladá provinčnému úradu pre priemysel, obchod a remeslá provincie, v ktorej sa nachádza bydlisko alebo sídlo obchodného operátora.

Článok 12. Právomoc

1. V občianskoprávnych sporoch týkajúcich sa uplatňovania tohto dekrétu je miestnou príslušnou súdnou príslušnosťou sudca v mieste bydliska alebo bydliska spotrebiteľa, ak sa nachádza na území štátu.

Článok 13. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto vyhláška nadobúda účinnosť tridsať dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Talianskej republiky.

2. Prechodne je povolené, aby po dobu stoosemdesiatich dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky katalógy alebo iné dokumenty ilustrujúce tovar alebo služby, na ktoré sa zmluva vzťahuje, neobsahovali: informácie uvedené v odseku 1 článku „čl. 5 za predpokladu, že tieto informácie sú uvedené v poznámke k objednávke alebo v inom dokumente doručenom spotrebiteľovi.

3. Je tiež povolené po dobu šesťdesiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, že objednávka bola nakoniec predložená spotrebiteľovi na podpis podľa odseku 2 čl. 5 neobsahuje informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, ak sú tieto informácie v každom prípade poskytnuté spotrebiteľovi písomne, v súlade s postupmi stanovenými v odseku 3 čl. 5, so samostatným dokumentom, ktorý musí byť spotrebiteľom podpísaný a pripojený k samotnému objednávkovému listu.


Vyhláška Zákon z 27. januára 1992, č. 116

Implementácia smernice 86/609 / EHS o ochrane zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely.

PREZIDENT REPUBLIKY

So zreteľom na články 76 a 87 ústavy
So zreteľom na čl. 66 zákona z 29. decembra 1990, č. 428, ktorým sa vláda poveruje vykonávaním smernice Rady 86/609 / EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely
Vzhľadom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadnutí 4. decembra 1991
Po získaní stanovísk príslušných parlamentných výborov Poslaneckej snemovne a Senátu republiky
Vzhľadom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadnutí 27. januára 1992
Na návrh ministra pre koordináciu politík EÚ po dohode s ministrami zahraničia, milosti a spravodlivosti, štátnej pokladnice, zdravotníctva a univerzity a vedecko-technického výskumu

nasledujúci legislatívny výnos:

KAPITOLA I - Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Táto vyhláška upravuje ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely.

Článok 2
1. Podľa tejto vyhlášky sa uplatňujú tieto definície:
a) „zviera“ inak nešpecifikované: akýkoľvek živý nehumánny stavovec vrátane autonómnych foriem lariev schopných alebo nereprodukujúcich sa s vylúčením iných foriem plodu alebo embrya
b) „pokusné zvieratá“: každé zviera použité alebo použité na pokusy
c) „hospodárske zvieratá“: zvieratá chované špeciálne na použitie pri pokusoch v zariadeniach schválených príslušným orgánom alebo zaregistrovaných týmto orgánom
d) „experimentom“ sa rozumie použitie zvieraťa na experimentálne alebo iné vedecké účely, ktoré môže spôsobiť dočasnú trvalú bolesť, utrpenie, strach alebo ublíženie, vrátane akýchkoľvek opatrení, ktoré majú za týchto podmienok alebo ktoré môžu viesť k narodeniu zvieraťa, ale s výnimkou menej bolestivých spôsobov usmrtenia alebo označenia zvieraťa, ktoré sa bežne považujú za humánne, sa experiment začína, keď sa zviera najskôr pripraví na účely experimentu, a končí sa, keď už pre prebiehajúci experiment nie sú potrebné žiadne ďalšie pozorovania. eliminácia bolesti, utrpenia , úzkosť alebo trvalé poškodenie správnym použitím anestetika, analgetika alebo iných metód nevylučuje použitie zvieraťa mimo rozsah tejto definície. Neexperimentálne poľnohospodárske alebo klinické veterinárne postupy sú vylúčené
e) „orgán zodpovedný za kontrolu experimentov.“: ministerstvo zdravotníctva
f) „kompetentná osoba“: ktokoľvek so správnou kvalifikáciou na výkon funkcií ustanovených v tejto vyhláške
g) „prevádzka“: akýkoľvek závod, budova, skupina budov alebo iné priestory môžu zahŕňať aj miesto, ktoré nie je úplne uzavreté alebo zakryté, a mobilné stavby
h) „chovné zariadenie“ je každé zariadenie, v ktorom sa chovajú zvieratá na účely ich neskoršieho použitia pri pokusoch
i) „dodávateľské zariadenie“ je akékoľvek zariadenie iné ako chovné zariadenie, ktoré dodáva zvieratá na použitie v praxi
j) „užívateľské zariadenie“ je každé zariadenie, v ktorom sa zvieratá používajú na pokusy
k) „primerane anestetizovaný“: zbavený citlivosti metódami miestnej alebo celkovej anestézie v súlade s veterinárnou praxou
I) „zabitie humanitárnymi metódami“: zabitie zvieraťa v podmienkach, ktoré podľa druhov zahŕňajú najmenej fyzického a psychického utrpenia.

1. Použitie zvierat pri pokusoch, ako aj pri pokusoch uvedených v čl. 1 ods. 1 zákona z 12. júna 1931 č. 924 v znení zákona z 1. mája 1941, č. 615, je povolený iba na jeden alebo viac z nasledujúcich účelov:
a) vývoj, výroba a testovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti farmaceutických prípravkov, potravín a iných látok alebo výrobkov, ktoré slúžia:
1) na profylaxiu, diagnostiku alebo liečbu chorôb, zlého zdravotného stavu alebo iných anomálií alebo ich účinkov na ľudí, zvieratá alebo rastliny.
2) na hodnotenie, detekciu, kontrolu alebo zmenu fyziologických podmienok u ľudí, zvierat alebo rastlín
b) ochrana prírodného prostredia v záujme zdravia a pohody ľudí a zvierat.
2. Pokusy sa môžu vykonávať iba na hospodárskych zvieratách patriacich k druhom uvedeným v prílohe I, s výnimkou psov, mačiek a primátov (okrem človeka), a môžu sa uskutočňovať iba v zariadeniach oprávneného používateľa.
3. Pokusy sú zakázané na zvieratách patriacich k vyhynutým druhom, podľa zákona z 19. decembra 1975 č. 874, ktorý ratifikuje Washingtonský dohovor, ako aj o zvieratách patriacich k ohrozeným druhom podľa prílohy C1 k nariadeniu EHS 3626/82.
4. Používanie zvierat je povolené aj pri pokusoch predurčených na získanie základných vedeckých poznatkov, ak sú prípravou pokusov uvedených v odseku 1.
5. Porušenie odsekov 1, 2, 3 a 4 bez ohľadu na trestné stíhanie v prípade, že ide o trestný čin, je potrestané správnou pokutou vo výške od 5 do 60 miliónov lír.

1. Pokusy uvedené v čl. 3 možno vykonať, iba ak na dosiahnutie požadovaného výsledku nie je možné použiť inú vedecky platnú, primerane a prakticky použiteľnú metódu, ktorá nezahŕňa použitie zvierat.
2. Ak nie je možné podľa odseku 1 vyhnúť sa pokusu, musí byť potreba použitia konkrétneho druhu zdokumentovaná príslušnému zdravotníckemu orgánu a z viacerých pokusov musí byť uprednostnený typ pokusu:
1) tie, ktoré vyžadujú najmenší počet zvierat
2) tie, ktoré zahŕňajú použitie zvierat s najmenším neurologickým vývojom
3) tie, ktoré spôsobujú menšiu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie
4) tie, ktoré ponúkajú najväčšiu pravdepodobnosť uspokojivých výsledkov.
3. Všetky experimenty sa musia vykonávať v celkovej alebo lokálnej anestézii.
4. Zviera sa nesmie použiť viac ako raz na pokusy zahŕňajúce silnú bolesť, strach alebo podobné utrpenie.
5.Pokusy musia byť vykonávané, priamo alebo na ich priamu zodpovednosť, absolventmi medicíny a chirurgie, veterinárneho lekárstva, biológie, prírodných vied alebo osobami s inou kvalifikáciou uznanou za vhodnú a ekvivalentnú vyhláškou ministra zdravotníctva po dohode s Minister univerzity a vedecko-technického výskumu.
6. Ľudia, ktorí vykonávajú pokusy, alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú priamo alebo kontrolnými úlohami zvierat použitých pri pokusoch, musia mať zodpovedajúce vzdelanie a školenie.
7. Osoba, ktorá vykonáva experiment alebo nad ním dohliada, musí mať tiež vedecké vzdelanie týkajúce sa experimentálnych činností v rámci svojich schopností a musí byť schopná manipulovať s laboratórnymi zvieratami a zaobchádzať s nimi. Musí tiež príslušnému orgánu preukázať, že dosiahla dostatočnú úroveň školenia v tejto súvislosti.
8. Porušenia uvedené v odseku 3 sa trestajú podľa čl. 727 Trestného zákona, ako aj so správnou sankciou od 10 miliónov do lír Lire za ďalšie porušenie alebo recidívu, sa správna pokuta zvyšuje o tretinu a bez ohľadu na trestné konanie je zodpovednou osobou pozastavené najviac na päť rokov od každého povolenia na vykonávanie pokusov na zvieratách.
9. Za porušenie odseku 4 sa uplatňuje správna a peňažná sankcia uvedená v odseku 8, znížená o jednu tretinu.
10. Porušenie odsekov 5, 6 a 7 je potrestané, ak nejde o trestný čin, správnou pokutou vo výške od 5 miliónov do 40 miliónov lír.

1. Každý, kto chová, dodáva alebo používa pokusné zvieratá, musí v súlade s usmerneniami prílohy II zabezpečiť, aby:
a) zvieratá sa chovajú v prostredí, ktoré umožňuje určitú slobodu pohybu a úžitok z výživy, vody a starostlivosti zodpovedajúcej ich zdraviu a pohode
b) je minimalizované akékoľvek obmedzenie schopnosti uspokojiť fyziologické a behaviorálne potreby zvieraťa
c) vykonávajú sa denné kontroly na overenie fyzických podmienok, v ktorých sú zvieratá chované, držané alebo používané
d) veterinárny lekár skontroluje pohodu a zdravie zvierat, aby sa zabránilo trvalému ublíženiu, bolesti, zbytočnému utrpeniu alebo strachu:
e) sú prijaté opatrenia na okamžitú nápravu zistených závad alebo utrpenia.

1. Pokusy sa musia uskutočňovať spôsobom, ktorý zabráni zbytočnému trápeniu a utrpeniu alebo bolesti zvierat.
2. Za predpokladu, že je to v súlade s cieľmi experimentu, zviera, ktoré po prekonaní účinku anestézie veľmi trpí, musí byť včas liečené analgetikami, alebo ak to nie je možné, musí byť okamžite usmrtené humanitárnymi prostriedkami. metódy.
3. Zviera držané nažive na konci experimentu môže byť držané v užívateľskom zariadení alebo v inej väzbe alebo útulku za predpokladu, že sú zabezpečené podmienky uvedené v článku 5.
4. Veterinárny lekár skontroluje správne vykonanie testovacích postupov, na konci rozhodne, či má byť zviera držané nažive alebo usmrtené, pokračuje v usmrcovaní v každom prípade, ak u zvieraťa pretrvávajú podmienky utrpenia alebo strachu, alebo nemožné udržať zviera v podmienkach pohody uvedených v čl. 5.
5. Je zakázané vykonávať zásahy na zvieratách, ktoré ich robia zvukotesnými, a taktiež je zakázané obchodovať so zvieratami, nakupovať ich a používať ich na pokusy vykonané bez zvuku.

1. Ktokoľvek, kto chce vykonať experiment, musí to oznámiť ministerstvu zdravotníctva s uvedením umiestnenia užívateľského zariadenia a poskytnúť sprievodnú dokumentáciu, ktorá preukáže, že experiment je nevyhnutný na uskutočnenie výskumného projektu zameraného na jeden z účelov uvedených v čl. . 3, odsek 1, ktorému sa podľa čl. 4, že podmienky ustanovené v čl. 5, a tiež zašle kópiu regiónu, prefektúre, obci a miestnej zdravotnej jednotke príslušnej pre dané územie.
2. Výskumné projekty uvedené v odseku 1, ktoré sa netýkajú bežných testov kvality, účinnosti a neškodnosti, trvajú najviac tri roky, ak sa predpokladá, že tento termín nie je dostatočný, zainteresovaná strana jeden rok pred termíne žiada ministerstvo zdravotníctva o povolenie pokračovať v experimente.
3. Bez ohľadu na odsek 1 sa diagnostické, lekárske a veterinárne testy, ktoré zahŕňajú použitie zvierat, musia vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky, s výhradou oznámenia miestnej zdravotníckej jednotke príslušnej pre danú oblasť.

KAPITOLA II - Ustanovenia o odchýlkach

1. Minister zdravotníctva môže na požiadanie povoliť:
a) pokusy na zvieratách podľa čl. 3, odsek 3, za predpokladu, že sú v súlade s nariadením EHS 3626/82 a že sú zamerané na výskum na účely ochrany predmetných druhov alebo na základné lekársko-biologické kontroly, ak predmetný druh výnimočne preukáže iba jeden vhodný na daný účel
b) pokusy na subhumánnych primátoch, na psoch a mačkách, iba ak je cieľom nevyhnutné lekársko-biologické testy a experimenty na iných zvieratách nespĺňajú účel experimentu
2. Minister zdravotníctva ustanovuje vyhláškou o autorizácii všetky požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať pri uskutočňovaní experimentu.
3. Bez ohľadu na čl. 3 ods. 1 minister zdravotníctva povoľuje experimenty na jednoduché didaktické účely iba v nevyhnutných prípadoch a nie je možné uchýliť sa k iným demonštračným systémom.

1. Bez ohľadu na čl. 4 ods. 3 možno experiment uskutočniť bez anestézie, iba so súhlasom ministra zdravotníctva, ak je anestézia pre zviera traumatizujúcejšia ako samotný pokus alebo je výnimočne nezlučiteľná s účelom pokusu.
2. V hypotéze uvedenej v odseku 1 sa musia použiť analgetiká alebo iné vhodné prostriedky na zabezpečenie toho, aby sa znížila bolesť, utrpenie, úzkosť alebo poškodenie a aby zvyšková bolesť, utrpenie a strach neboli závažné.
3. Akýkoľvek pokus, ktorý zahŕňa alebo hrozí, že spôsobí vážne zranenia alebo silné bolesti, ktoré by mohli trvať, musí byť osobitne vyhlásený na schválenie ministrovi zdravotníctva, ktorý ho udelí za podmienok uvedených v odseku 1, a iba v prípade výnimočných prípadov. dôležitosť experimentu.

1. Obec povoľuje otvorenie chovných a dodávateľských prevádzok, vedie aktualizovaný zoznam oprávnených prevádzok a kópiu zašle ministerstvu zdravotníctva, regiónu a prefektúre.
2. Prevádzkarne uvedené v odseku 1 musia spĺňať podmienky uvedené v čl. 4 ods. 6 a 7 a čl. 5.
3. Vedúci zásobovacieho zariadenia môže prijímať zvieratá iba z chovného alebo iného zásobovacieho zariadenia alebo zvieratá legálne dovezené, pokiaľ nejde o divoké alebo túlavé zvieratá.
4. V povolení uvedenom v odseku 1 musí byť výslovne uvedená kompetentná osoba, ktorá je v zariadení zodpovedná za priame zabezpečenie alebo organizáciu pomoci zvierat chovaných alebo držaných v tomto zariadení v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky.

1. Vedúci chovných a dodávateľských zariadení je povinný zaznamenať počet a druhy predaných alebo dodaných zvierat, dátum, kedy boli predané alebo dodané, meno a adresa príjemcu, ako aj počet a druh zvierat zvieratá, ktoré uhynuli v samotných zariadeniach.
2. Obecný úrad predkladá na schválenie registre, ktoré sa musia uchovávať v autorizovaných zariadeniach najmenej tri roky od poslednej registrácie a sprístupniť orgánu vykonávajúcemu kontrolu.

1. Každý, kto má v úmysle uviesť do prevádzky užívateľské zariadenie, musí získať predchádzajúce povolenie ministerstva zdravotníctva.
2. Povolenie sa udelí, ak:
1) užívateľské zariadenia sú vybavené vhodnými systémami a vybavením pre použité živočíšne druhy a experimenty tam vykonávané
2) konštrukcia, konštrukcia a prevádzka sú také, aby sa zabezpečilo, že experimenty budú
uskutočňované najvhodnejším možným spôsobom s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky s čo najmenším počtom zvierat a minimálnou bolesťou, utrpením, strachom alebo trvalým poškodením
3) sú identifikované osoby zodpovedné za starostlivosť o zvieratá a za prevádzku zariadenia
4) je k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných ľudí
5) veterinárne poradenstvo a pomoc, ako aj poradenstvo v oblasti dobrých životných podmienok zvierat poskytuje veterinárny lekár.
3. Manažér užívateľských zariadení musí viesť register, v ktorom sú zaznamenané najmä všetky použité zvieratá, v registroch musí byť uvedený počet a druh všetkých zakúpených zvierat, pôvod a dátum ich príchodu, narodenia alebo úmrtia.
4. Registre uvedené v odseku 3, ktoré predtým schválilo ministerstvo zdravotníctva, sa musia uchovávať najmenej tri roky a na požiadanie sa predložia orgánu.

1. Každý pes, mačka alebo primát (okrem človeka) žijúci v chovnom zariadení, dodávateľ alebo užívateľ musí byť pred odstavením opatrený čo najmenej bolestivým spôsobom individuálnou identifikačnou značkou.
2. Neoznačené psy, mačky alebo primáty (okrem človeka), ktoré sú privezené do zariadenia prvýkrát po odstavení, by mali byť čo najskôr označené.
3. Pre psy, mačky alebo primáty (okrem človeka), ktoré ešte neboli odstavené, ktoré sú premiestnené z prevádzkarne uvedenej v odseku 2 do iného, ​​ktorú nebolo možné vopred označiť, musí prevádzkarňa určenia uchovávať dokumentáciu až do označenia. - obsahujúce komplexné informácie, najmä totožnosť matky.
4. Záznamy o zariadeniach musia obsahovať údaje týkajúce sa totožnosti a pôvodu všetkých prítomných psov, mačiek alebo primátov (okrem človeka).

1. Každý, kto poruší ustanovenia článkov 5 a 6, pokiaľ nie je skutok trestným činom, je potrestaný správnou pokutou vo výške od 5 miliónov do 30 miliónov lír za ďalšie pokračovanie alebo recidívu, maximálny trest sa zvyšuje až do výšky na 150 miliónov.
2. Veterinárny lekár, ktorý neposkytuje rady a pomoc pri dobrej údržbe zvierat a ich správnom uskutočňovaní, alebo ktorý ich vykonáva z hrubej nedbanlivosti alebo neskúsenosti, je odoslaný na príkaz veterinárnych lekárov.
3. Každý, kto vykonáva povolené experimenty bez dodržiavania predpisov, je potrestaný správnou pokutou vo výške 5 až 20 miliónov lír.
4. Za všetky porušenia ostatných ustanovení tohto dekrétu sa ukladá správna pokuta vo výške od 1 milióna do 6 miliónov lír.

KAPITOLA V - Záverečné a prechodné pravidlá

1. Ministerstvo zdravotníctva zhromažďuje štatistické údaje o použití zvierat na experimentálne účely na základe prvkov obsiahnutých v žiadostiach o povolenie, v prijatých oznámeniach, ako aj v predložených správach a uverejňuje ich najmenej každé tri roky v úradnom vestníku. Vestník Talianskej republiky.
2. Štatistické údaje sa týkajú:
a) počet a druhy zvierat použitých pri pokusoch
b) počet zvierat uvedených v písmene a) rozdelený do vybraných kategórií použitých pri pokusoch uvedených v článku 3
c) počet zvierat uvedených v písmene a) rozdelený do vybraných kategórií použitých pri pokusoch vyžadovaných platnými zákonmi.
3. Informácie prijaté na základe tohto dekrétu sa nesmú zverejňovať, ak majú osobitný komerčný význam.

1. Aby sa zabránilo zbytočnému opakovaniu pokusov zameraných na splnenie legislatívnych ustanovení a ustanovení spoločenstva týkajúcich sa zdravia alebo bezpečnosti, minister zdravotníctva prostredníctvom Vyššieho zdravotného ústavu v súlade s ustanoveniami čl. 9 zákona z 23. decembra 1978, č. 833:
a) považuje údaje, ktoré sú výsledkom experimentov vykonaných na území iného členského štátu, pokiaľ je to možné, za platné, pokiaľ nie sú potrebné ďalšie testy na ochranu verejného zdravia a bezpečnosti
b) prijíma ako oficiálne metódy tie, ktoré zahŕňajú používanie čoraz menej zvierat ako druhov a kategórií.
c) prijíma v súlade s príslušnými právomocami Vyššieho zdravotného ústavu a Generálneho riaditeľstva veterinárnych služieb alternatívne metódy optimalizácie využívania zvierat.
2. Minister zdravotníctva oznámi Komisii Európskych spoločenstiev informácie o právnych predpisoch a správnych postupoch týkajúcich sa pokusov na zvieratách, vrátane povinností, ktoré je potrebné splniť pred uvedením výrobkov na trh, ako aj informácie o všetkých pokusoch vykonaných v rámci jeho pokusov. území a na povoleniach alebo na akomkoľvek inom prvku administratívneho charakteru, ktorý sa týka uvedených experimentov.

1. Pri programovaní a plánovaní plánov vedeckého výskumu uplatňovaných na zdravie ľudí a zvierat a zdravie životného prostredia sa podľa možnosti bude uprednostňovať:
a) tých, ktorí nepoužívajú testovanie na zvieratách
b) tých, ktorí používajú alternatívne metódy
c) tých, ktoré používajú menej zvierat a zahŕňajú menej bolestivé postupy
d) výskum protokolov pre nižšie použitie druhov a počtu zvierat
e) výskum zameraný na štúdium alternatívnych metód.
2. Minister zdravotníctva svojím vlastným dekrétom, ktorý sa má vydať do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, ustanovuje nevyhnutné požiadavky na účely uvedené v čl. 4 ods. 6 a 7.

1. Minister zdravotníctva môže svojím vlastným dekrétom po konzultácii s Vyšším zdravotným ústavom obmedziť počet druhov uvedených v prílohe I alebo počet plemien alebo kategórií v rámci každého druhu.
2. Minister zdravotníctva môže svojím vlastným výnosom upraviť usmernenia uvedené v prílohe II tak, aby zohľadňovali technologický pokrok.
3. Minister zdravotníctva prijíma vyhláškou prísnejšie opatrenia pri používaní zvierat pri pokusoch.

1. Výdavky spojené s inšpekciami a kontrolami, ktoré sú potrebné na vydanie povolení stanovených v tejto vyhláške, znáša žiadateľ.

1. Ustanovenia zákona z 12. júna 1931, č. 924, v znení zákona z 1. mája 1941, č. 615, sa zrušujú, s výnimkou čl. 1, odseky I a III.

Táto vyhláška s pečaťou štátu bude zahrnutá do Úradnej zbierky regulačných aktov Talianskej republiky. Každý, kto je zodpovedný, je povinný ju dodržiavať a nechať ju dodržiavať.

Dané v Ríme 27. januára 1992

ANDREOTTI, predseda rady ministrov
ROMITA, ministerka pre koordináciu politík spoločenstva
DE MICHELIS, minister zahraničných vecí
MARTELLI, minister milosti a spravodlivosti
CARLI, minister financií
DE LORENZO, minister zdravotníctva
RUBERTI, minister univerzít a vedecko-technického výskumu.


Legislatívny výnos z 27. januára 1992, č. 135 *

Publikované v G.U. 19. februára 1992, č. 41, S.O. Implementácia smerníc 86/662 / EHS a 89/514 / EHS týkajúcich sa obmedzenia hluku produkovaného hydraulickými a lanovými rýpadlami, buldozérmi a nakladačmi

Prezident republiky so zreteľom na články 76 a 87 ústavy,
so zreteľom na článok 67 zákona č. 428, ktorým sa vláda poveruje vykonávaním smerníc Rady 86/662 / EHS z 22. decembra 1986 a 89/514 / EHS Komisie z 2. augusta 1989 o obmedzení hluku produkovaného hydraulickými a káblovými rýpadlami, dozéry a nakladače
- so zreteľom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadaní 25. októbra 1991,
po získaní stanovísk príslušných parlamentných výborov Poslaneckej snemovne a Senátu republiky
so zreteľom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadaní 27. januára 1992 o návrhu ministra pre koordináciu politík Spoločenstva,
po dohode s ministrami zahraničia, milosti a spravodlivosti, štátnej pokladnice, priemyslu, obchodu a remesiel, práce a sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a životného prostredia vydáva tento legislatívny výnos:

1. Táto vyhláška sa vzťahuje na hladinu akustického výkonu zvýšeného hluku v prostredí a na hladinu akustického tlaku hluku v sedadle vodiča hydraulických rýpadiel, lán, buldozérov, nakladačov a nakladačov-rýpadiel, ďalej len stroje na zemné práce, používané na vykonávanie prác na staveniskách a verejných prácach za predpokladu, že ich inštalovaný výkon je nižší ako 500 kW [Článok takto zmenený a doplnený čl. 2 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]

1. Podľa tejto vyhlášky sa uplatňujú tieto definície:
a) Hydraulické a lanové rýpadlo: stroj pozostávajúci z vozíka s vlastným pohonom a nadstavby, ktorá sa môže otáčať o 360 °. Stroj vykopáva, zdvíha alebo zdvíha a vykladá materiály pohybom ramena, predlaktia a vedra (predné vedro, rýpadlo-nakladač) alebo pohybom vedra ovládaného pomocou navijaka (vlečný lano, vreteno).
b) Buldozéry: samohybný stroj, kolesový alebo pásový, čelne vybavený čepeľou, ktorá umožňuje najmä pohyb alebo šírenie materiálov.
c) Nakladacia lopata: stroj s vlastným pohonom, kolesový alebo pásový, spredu vybavený lyžičkou. Stroj načíta, zdvíha, prepravuje a vykladá materiály vďaka pohybom lyžice a samotného stroja.
d) Nakladač - rýpadlo: stroj s vlastným pohonom, kolesový alebo pásový, určený na nesenie nakladača vpredu a ramena rýpadla v zadnej časti od samého začiatku. Nakladacia lopata nakladá, zdvíha, prepravuje a vykladá materiály vďaka pohybom lyžice a samotného stroja. Vedro kope, zdvíha a vykladá materiály pohybom ruky, predlaktia a lyžice.

Článok 3
Podmienky predaja, uvedenia do prevádzky a používania.

1. Predaj, uvedenie do prevádzky a používanie podľa miesta určenia zemných strojov uvedených v článku 2 podlieha držbe osvedčenia výrobcu o zhode, ako aj umiestnenia informácií a symbolu uvedeného v článku 2. v prílohe V, v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky.

Článok 4
Osvedčenia o certifikácii CE

[Rubrika v znení čl. 1 legislatívneho dekrétu z 27. januára 1992, č. 135]

1. Vyhláškou ministra priemyslu, obchodu a remesiel po dohode s ministrami zdravotníctva, práce, sociálneho zabezpečenia a životného prostredia, ktorá sa má vydať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto legislatívnej vyhlášky, sa stanovia podmienky a postupy o vydávaní povolení na vykonávanie kontrol strojov na zemné práce, ako aj na rozšírenie povolení, ktoré už boli vydané orgánom uvedeným v dekréte ministra pre koordináciu spoločenstiev, pokiaľ ide o samotné stroje, politiky 28. novembra 1987, č. 592.
2. Do získania povolenia v predĺžení uvedenom v odseku 1 sa orgány už oprávnené podľa výnosu ministra pre koordináciu politík spoločenstva č. 588, vykonáva úlohy tam uvedené a vydáva osvedčenia o certifikácii ES aj v súvislosti so zemnými strojmi [Takto zmenený a doplnený odsek čl. 1 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]
3. Technická inšpekcia priemyslu vykonáva vyšetrovanie žiadostí o autorizáciu. O žiadostiach o autorizáciu musí byť rozhodnuté do stoosemdesiatich dní od ich prijatia. Ministerstvo priemyslu, obchodu a remesiel oznamuje prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí komisii EHS zoznam autorizovaných orgánov oprávnených vykonávať skúšky a všetky následné zmeny.
4. Autorizované orgány vydávajú certifikát ES skúšky typu pre každý typ stroja na zemné práce uvedený v článku 2 za týchto podmienok:
a) do 29. decembra 1996 vrátane, ak hladina akustického výkonu hluku šíreného v atmosférickom prostredí meraná za skutočných dynamických prevádzkových podmienok uvedených v prílohe I k smernici 79/113 / EHS zmenenej a doplnenej smernicou 81/1051 / EHS a doplnená prílohou I k smernici 86/662 / EHS nepresahuje prípustnú hladinu LWA v dB (A) / 1 pW v závislosti od čistého inštalovaného výkonu P v kW, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

b) s účinnosťou od 30. decembra 1996 a do 29. decembra 2001 vrátane, ak hladina akustického výkonu hluku šíreného v atmosférickom prostredí meraná za skutočných dynamických prevádzkových podmienok uvedených v prílohe II k smernici nepresahuje výkon úroveň prípustnej akustiky LWA v dB (A) / 1 pW ako funkcia čistého inštalovaného výkonu P v kW s hodnotou zaokrúhlenou na najbližšie celé číslo, ktorá je tu uvedená:
1) pásové (okrem rýpadiel): LWA = 87 + 11 log P
2) nakladače, kolesové nakladače-rýpadlá: LWA 85 + 11 log P
3) rýpadlá: LWA = 83 + 11 log P.
Tieto vzorce platia iba pre hodnoty nad minimálnou úrovňou akustického výkonu pre tri typy strojov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tieto minimálne hladiny akustického výkonu zodpovedajú minimálnym hodnotám čistého inštalovaného výkonu pre každý typ stroja. Pre hodnoty čistého inštalovaného výkonu pod týmito hodnotami sú prípustné hladiny akustického výkonu dané minimálnou úrovňou uvedenou v tabuľke (pozri prílohu VII).

c) počnúc 30. decembrom 2001, ak hladina akustického výkonu hluku šíreného v atmosférickom prostredí meraná pri skutočných dynamických prevádzkových podmienkach uvedených v prílohe I k smernici 79/113 / EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 81/1051 / EHS a doplnená prílohou II k tejto smernici nepresahuje prípustnú hladinu akustického výkonu LWA v dB (A) / 1 pW ako funkciu čistého inštalovaného výkonu P v kW s hodnotou zaokrúhlenou na najbližšie celé číslo, ktorá je tu uvedená:
1) pásové (okrem rýpadiel): LWA = 84 + 11 log P
2) nakladače, kolesové nakladače-rýpadlá: LWA = 82 + 11 log P
3) rýpadlá: LWA = 80 +11 log P.
Tieto vzorce platia iba pre hodnoty nad minimálnou úrovňou akustického výkonu pre tri typy strojov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tieto minimálne hladiny akustického výkonu zodpovedajú minimálnym hodnotám čistého inštalovaného výkonu pre každý typ stroja.
Pre hodnoty čistého inštalovaného výkonu pod týmito hodnotami sú prípustné hladiny akustického výkonu dané minimálnou úrovňou uvedenou v tabuľke (pozri prílohu VII).


[Odsek takto nahradený čl. 3 písm. A) ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]

4-bis. Hodnota čistého inštalovaného výkonu, nameraná hladina akustického výkonu a prípustná hladina akustického výkonu sa musia zaokrúhliť na najbližšie celé číslo. Pre hodnoty menšie ako 0,5 sa používa nižšie celé číslo, pre hodnoty väčšie alebo rovné 0,5 sa používa horné celé číslo [Odsek pridaný čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308]
4-ter. Osvedčenia o certifikácii ES vydané podľa odseku 4 písm. A) strácajú platnosť po 29. decembri 1998. Osvedčenia o certifikácii ES vydané podľa odseku 4 písm. B) ac) sú platné päť rokov.
Toto obdobie platnosti je možné predĺžiť o päť rokov za predpokladu, že žiadosť je predložená do dvanástich mesiacov pred uplynutím prvého päťročného obdobia a že sú vydané osvedčenia o certifikácii ES pre zemné stroje, ktoré spĺňajú úrovne akustického výkonu. v čase skončenia prvého obdobia platnosti certifikátu ES skúšky typu.
Osvedčenia vydané v súlade s ustanoveniami o úrovniach akustického výkonu uvedenými v odseku 4 písm. B) strácajú platnosť až po 29. decembri 2002 [Odsek pridaný čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308]
4-kvartér. Autorizovaná osoba zostavuje pre každý typ zemných strojov, ktoré osvedčuje, všetky oddiely formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe VIII [Odsek pridaný čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308]. 4-kvinquies. Pre každý zemný stroj vyrobený v súlade s typom, pre ktorý bola vydaná ES certifikácia, výrobca vyplní osvedčenie o zhode, ktorého vzor je uvedený v prílohe IX a špecifikuje hodnotu čistého inštalovaného výkonu a rýchlosť otáčania. [Odsek pridaný čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308]
5. Metódy merania sú uvedené v prílohách I, II a III k tejto vyhláške. 6.
Žiadosť o certifikát ES skúšky typu pre typ zemného strojového zariadenia z hľadiska prípustných hladín zvuku musí predložiť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca a musí byť k nemu priložený informačný list zhodný so vzorom uvedeným v prílohe IV. .
Pre každý typ zemného stroja, ktorý je v súlade s normami, vydá autorizovaná osoba certifikát ES certifikácie [Odsek pridaný čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308].
7. Predpokladá sa, že strojové zariadenia na zemné práce z iných členských štátov postavené na type s osvedčením o typovej skúške ES vydaným v súlade s príslušnými vnútroštátnymi normami spĺňajú základné požiadavky týkajúce sa hladiny akustického výkonu vzduchom prenášaného hluku a transponujú harmonizované normy normy [Takto zmenený a doplnený odsek čl. 3, písmeno b), D.M. 26. júna 1998, n. 308]

Článok 5
Osvedčenie o zhode.

1. Výrobca vydáva pre každý zemný stroj vyrobený v zhode s typom vybaveným certifikátom EHS certifikát o zhode v súlade s ustanoveniami výnosu ministra pre koordináciu politík Spoločenstva z 28. novembra 1987, n. . 588, vo všetkých svojich častiach a špecifikuje hodnotu čistého inštalovaného výkonu a zodpovedajúcu rýchlosť otáčania.

Článok 6
Typový štítok a kontrola zhody.

1. Podľa vzoru uvedeného v prílohe V k tejto vyhláške je hladina akustického výkonu vyjadrená v dB (A) / 1 pW a hladina akustického tlaku vyjadrená v dB (A) 20 mPa v polohe vodiča zaručená výrobcom a určené za podmienok uvedených v prílohách k tejto vyhláške.
2. Kontrola zhody výroby s typom s osvedčením EHS sa vykonáva, pokiaľ je to možné, odberom vzoriek podľa technických postupov uvedených v prílohe VI k tejto vyhláške. Náklady spojené s vykonaním skúšok, ktoré sa týkajú jednotlivých kontrol, znáša výrobca [Pozri podpoložku „Individuálna ochrana“ legislatívny dekrét zo 4. decembra 1992, č. 475, príloha II, bod 3.5]

Článok 7
Hluk na sedadle vodiča.

1. Vyhláškou ministra práce a sociálneho zabezpečenia po dohode s ministrami obchodu a remesiel, zdravotníctva a životného prostredia možno znížiť hladinu hluku vnímanú v sedadle vodiča pohybujúcich sa strojov za predpokladu, že to nezahŕňa povinnosť prispôsobiť samotné stroje iným emisným špecifikáciám, ako sú uvedené v prílohe I výnosu ministra pre koordináciu politík Spoločenstva č. 588, doplnený prílohou I k tejto vyhláške.

Článok 8
Prispôsobenie technickému pokroku.

1. Vyhláškou ministra priemyslu, obchodu a remesiel sa po dohode s ministrami zdravotníctva, životného prostredia a prípadne práce a sociálneho zabezpečenia ustanovenia tejto vyhlášky a jej príloh prispôsobia technickému pokroku v roku 2006. v súlade s osobitnými požiadavkami Európskeho spoločenstva.

1. Pokiaľ skutočnosť nie je trestným činom, každý, kto poruší ustanovenia tejto vyhlášky, ako aj ustanovenia vydané podľa čl. 8, je potrestaný peňažnou administratívnou sankciou v rozmedzí od päť miliónov do tridsať miliónov lír.

1. Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Talianskej republiky.

PRÍLOHA I
Metóda merania hluku šíriaceho sa vzduchom z hydraulických a lanových rýpadiel, dozerov, nakladačov a nakladačov-rýpadiel

Táto metóda merania sa vzťahuje na hydraulické a lanové rýpadlá, dozéry, nakladače a nakladače / rýpadlá, ďalej len „stroje na zemné práce“. Stanovuje skúšobné postupy na určovanie hladiny akustického výkonu týchto zemných strojov na účely EHS typového schválenia, osvedčenia o typovej skúške ES a kontroly zhody [Obdobie takto zmenené a doplnené čl. 1 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308].
Tieto technické postupy zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe I k ministerskej vyhláške 28. novembra 1987, č. 588 transpozície smernice 79/113 / EHS v znení smernice 85/405 / EHS. Ustanovenia tejto prílohy sa vzťahujú na strojové zariadenia na zemné práce s týmito dodatkami:

4. KRITÉRIÁ NA VYJADRENIE VÝSLEDKOV

4.1. Akustické kritérium pre životné prostredie
Akustické kritérium pre životné prostredie pre stroj na zemné práce je vyjadrené hladinou akustického výkonu LWA.

6.2. Prevádzka počas meraní
Merania hluku sa vykonávajú pri stojacom stroji na prepravu zemného plynu a pri nezaťaženom motore. Pri týchto meraniach musí byť motor stroja a jeho prípadný hydraulický systém nastavený na pracovnú teplotu podľa pokynov výrobcu a musia byť dodržané bezpečnostné požiadavky.

6.2.1. Skúška sa vykonáva so strojom v stojacej polohe bez aktivácie pracovných alebo cestovných zariadení. Pre túto skúšku nie je motor zaťažený a má otáčky motora minimálne rovné menovitým otáčkam zodpovedajúcim čistému výkonu definovanému a určenému v súlade s prílohou I k smernici Rady 80/1269 / EHS zo 16. decembra 1980. a zodpovedajúcimi príkon udáva výrobca stroja na zemné práce a musí byť uvedený v technickom liste stroja a na osvedčení o zhode zaslanom kupujúcemu.
Ak je strojové zariadenie vybavené niekoľkými motormi, musia tieto počas skúšky pracovať súčasne, za predpokladu, že súčasná prevádzka tvorí súčasť bežných pracovných podmienok pozemného strojového zariadenia. Ak je motor stroja vybavený ventilátorom, musí pracovať aj počas skúšok. Ak môže ventilátor bežať pri rôznych rýchlostiach, skúšky sa vykonajú pri maximálnej rýchlosti otáčania. Nastavovanie menovitých otáčok vykonáva výrobca. Pracovné zariadenie (vedro alebo radlica nakladača alebo dozéra) musí byť vo výške 300 ± 50 mm nad zemou). U rýpadiel a nakladačov - rýpadiel musí byť pracovné zariadenie v zadnej polohe.

6.2.2. Skúška so zaťažením
Neberie sa to do úvahy.

6.3. Miesto meraní
Skúšobná plocha musí byť rovná a vodorovná. Táto oblasť, vrátane umiestnenia mikrofónov, bude pozostávať z betónu alebo neporézneho asfaltu.

6.4. Meraná plocha, vzdialenosť merania, umiestnenie a počet meracích bodov

6.4.1. Merací povrch, meraná vzdialenosť
Merací povrch na vykonanie testu je pologuľa. Polomer pologule je určený dĺžkou základne (l, pozri obrázky 1 a 2). Polomer je:
- 4 m, ak je základná dĺžka testovaného stroja menšia alebo rovná 1,5 m
- 10 m, ak je základná dĺžka stroja, ktorý sa má testovať, väčšia ako 1,5 m, ale menšia alebo rovná 4 m
- 16 m, ak základná dĺžka testovaného stroja presahuje 4 m.

6.4.2. Umiestnenie a počet meracích bodov

6.4.2.1. Všeobecné
Na meranie existuje 6 bodov, tj. Body 2, 4, 6, 8, 10 a 12, usporiadaných podľa bodu 6.4.2.2. prílohy I dekrétu 582/87. Pri skúškach zemných strojov musí byť geometrický stred základného stroja na vertikále od stredu pologule a jeho predná strana musí byť orientovaná k meraciemu bodu 1.

7.1.1 Vonkajšie zvuky
Pri opravách sa zohľadňuje iba šum v pozadí.

7.1.5. Prítomnosť prekážok
Vizuálna kontrola v kruhovej oblasti s polomerom rovnajúcim sa trojnásobku polomeru meracej pologule a ktorej stred sa zhoduje so stredom pologule, postačuje na overenie súladu s ustanoveniami bodu 6.3. tretí odsek, prílohy I vyhlášky č. 588 z roku 1987.

7.2. Ak sa hladiny akustického tlaku v meracích bodoch určujú na základe hodnôt uvedených na zvukomere, musia byť tieto hodnoty najmenej päť a merajú sa v pravidelných intervaloch.

8.5. Výpočet hladiny akustického výkonu LWA.
Korekčný člen Kg sa rovná nule.

PRÍLOHA II
Metóda merania hluku prenášaného vzduchom z hydraulických a lanových rýpadiel, dozerov, nakladačov a nakladačov-rýpadiel za dynamických skúšobných podmienok

Táto metóda merania sa vzťahuje na hydraulické a lanové rýpadlá, dozéry, nakladače a nakladače / rýpadlá, ďalej len „stroje na zemné práce“.

Stanovuje skúšobné postupy podľa konvenčných pracovných metód na určovanie hladiny akustického výkonu týchto strojov na zemné práce na účely EHS typového schválenia, osvedčenia o typovej skúške ES a kontroly zhody [Obdobie takto zmenené a doplnené čl. 1 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308].
Tieto technické postupy zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe I k ministerskej vyhláške 28. novembra 1987, č. 588 transpozície smerníc 79/113 / EHS v znení smernice 85/405 / EHS.
Ustanovenia tejto prílohy sa vzťahujú na strojové zariadenia na zemné práce s týmito dodatkami:

4. KRITÉRIÁ NA VYJADRENIE VÝSLEDKOV

4.1. Akustické kritérium pre životné prostredie
Akustické kritérium pre životné prostredie pre stroj na zemné práce je vyjadrené hladinou akustického výkonu LWA.

6.2. Prevádzka počas meraní
Merania emisie hluku sa vykonávajú so zemným strojom v prevádzke v súlade s konvenčným pracovným režimom špecifickým pre každý typ strojového zariadenia a definovaným v bode 6.2.2.

6.2.1. Test zdroja zvuku bez zaťaženia
Neberie sa to do úvahy

6.2.2. Skúška so zaťažením
Ďalej sú opísané bežné režimy práce špecifické pre každý stroj. Počas skúšky musia byť dodržané všetky príslušné bezpečnostné predpisy a musia byť dodržané pokyny výrobcu týkajúce sa obsluhy stroja. Počas skúšky nesmú byť v činnosti žiadne výstražné zariadenia, ako sú zvukové výstražné zariadenia alebo zvukové spätné signály.

6.2.2.1. Hydraulické alebo lanové rýpadlo Rypadlo musí byť vybavené zariadením navrhnutým výrobcom: rýpadlo-nakladač, predná lyžica, drapák alebo vlečné lano.
Predhrejte motor a hydraulické systémy na bežné prevádzkové podmienky na existujúcu teplotu okolia. Zatiaľ čo ovládač plynu je v maximálnej polohe (prázdny).
Všetky pohyby sa musia vykonávať pri maximálnej rýchlosti, ale bez aktivácie bezpečnostných ventilov a bez nárazov na konci zdvihu. Os otáčania hornej konštrukcie bagra musí prechádzať stredom C pologule (pozri obrázok 5).
Pozdĺžna os stroja sa bude zhodovať s osou x a predná časť stroja bude orientovaná k bodu B.
Dynamický cyklus bez transportu materiálu pozostáva z troch rotačných pohybov o 90 ° od osi x k osi y a späť k osi x.
Pri každej rotácii sa predný koniec zariadenia ovláda podľa poradia opísaného v bodoch A, B, C alebo D nižšie.

A. Traktorbagr
Účelom dynamického cyklu je simulovať hĺbenie výkopu a vykládku materiálov na strane samotného výkopu.
Na začiatku cyklu usporiadajte rameno a rameno tak, aby bolo zariadenie na 75% svojho maximálneho vysunutia a 0,5 m nad zemou.
Umiestnite čepeľ pripevňovacieho zariadenia do jeho prednej polohy v uhle 60 ° k povrchu testovacieho miesta.
Najskôr zdvihnite výložník a súčasne zatiahnite činku, aby ste udržali súpravu 0,5 m nad miestom testu počas 50% zostávajúceho pohybu výložníka a ramena.
Potom zariadenie rozložte alebo zasuňte.
Zdvihnite zariadenie zdvihnutím výložníka a pokračujte vo vysúvaní ramena, aby ste simulovali uvoľnenie dostatočného priestoru na prechod cez okraj výkopu (30% maximálnej výšky zdvihu zariadenia).
Otočte sa o 90 ° vľavo od vodiča.
Počas otáčania zdvihnite výložník a vytiahnite činku, až kým prídavné zariadenie nedosiahne 60 ° maximálnej výšky zdvihu výložníka.
Potom predĺžte lištu na 75% predĺženie.
Rozbalením alebo rozložením rýpadla-nakladača vrátite čepeľ prídavného zariadenia do zvislej polohy.
Otočte obrátenú lyžicu do východiskovej polohy s pažou nadol a zloženou lyžicou.
Vyššie uvedený postup opakujte ešte dvakrát za sebou, aby ste ukončili dynamický cyklus.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

B. Výbava prednej lyžice
Účelom dynamického cyklu je simulovať výkop vo výške vysokej steny.
Na začiatku cyklu umiestnite nástavec pripevňovacieho zariadenia rovnobežne so zemou a umiestnite prídavné zariadenie 0,5 m nad miesto testu v 75% jeho zatiahnutej polohy.
Potom rozložte výbavu až na 75% jej zdvihu pri zachovaní pôvodnej orientácie lyžice.
Potom rozložte alebo zložte zariadenie a zdvihnite ho na 75% maximálnej výšky zdvihu a 75% predĺženie ramena naberadla.
Otočte sa o 90 ° vľavo od vodiča a v bode maximálneho natočenia aktivujte mechanizmus vykladania prednej lyžice.
Otočte späť do východiskovej polohy s prednou lyžičkou v polohe špecifikovanej na začiatku tohto odseku.
Vyššie uvedený postup opakujte ešte dvakrát za sebou, aby ste ukončili dynamický cyklus.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

C. Véčkové zariadenie
Účelom dynamického cyklu je simulovať vykonanie výkopu.
Na začiatku cyklu sa uistite, že je drapák otvorený a umiestnený 0,5 m nad miestom testu.
Potom zatvorte véčko a zdvihnite ho do polovice výšky.
Otočte sa o 90 ° vľavo od vodiča.
Otvorte véčko.
Vykonajte spätnú rotáciu sklopením veka do pôvodnej polohy.
Vyššie uvedený postup opakujte ešte dvakrát za sebou, aby ste ukončili dynamický cyklus.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

D. Zariadenie Dragline
Účelom dynamického cyklu je simulovať hĺbenie vrstvy vo výkope a vykládku materiálov na bočnej strane výkopu.
Počas cyklu by malo byť rameno naklonené o 40 °.
Vedro je zavesené vertikálne pod koncom výložníka a 0,5 m nad miestom skúšky bez toho, aby sa reťaze dotýkali zeme.
Potom vedro zatiahnite, aby ste ho priviedli späť čo najbližšie k stroju, pričom ho udržujte 0,5 m nad miestom testu. Akonáhle je lyžica zasunutá, otočte ju o 90 ° vľavo od vodiča.
Súčasne zdvihnite lyžicu až na 75% maximálnej výšky zdvihu a čo najviac ju vyklopte do nakladacej polohy.
Otočte dozadu.
Zároveň aktivujte mechanizmus vyklápania lyžice a zasuňte ju do pôvodnej polohy.
Vyššie uvedený postup opakujte ešte dvakrát za sebou, aby ste ukončili dynamický cyklus.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

6.2.2.2. Predchodca
Stroj musí byť vybavený čepeľou od výrobcu.
Predhrejte motor a hydraulické systémy na bežné prevádzkové podmienky na existujúcu teplotu okolia. Cesta stroja je znázornená na obrázku 5.
Os dráhy je os x a pozdĺžna os stroja sa bude zhodovať s touto osou.
Dĺžka meracej dráhy AB je 1,4-násobok polomeru pologule.
Stred tejto cesty sa musí zhodovať so stredom C pologule.
Stroj bude jazdiť dopredu z A do B a spiatočne z B do A.
Stroj používajte so spusteným nožom v prepravnej polohe 0,3 ± 0,05 m nad jazdnou dráhou.
Vo všetkých prípadoch uvedených na obrázku nechajte bežať motor stroja pri maximálnych regulovaných otáčkach (voľnobežných otáčkach) pri konštantných otáčkach dopredu a dozadu.
Rýchlosť jazdy vpred musí byť blízko, ale menej ako 4 km / h pre stroje na tratiach a na kolesách až 8 km / h pre stroje na pneumatikách.
Pre spiatočku musí byť použitý zodpovedajúci prevodový pomer, bez ohľadu na rýchlosť.
U väčšiny strojov sa tento pomer dosahuje najskôr pri zaradení spredu a pri zaradení spiatočky.
Rýchlosť strojov s hydrostatickým pohonom môže byť medzi 3,5 a 4 km / h (stroje na pásoch a na kovových kolesách) a medzi 7 a 8 km / h (stroje na pneumatikách), pretože je ťažké nastaviť rýchlosť jazdy na presných hodnoty.
Stroj sa musí pohybovať podľa týchto prevádzkových režimov po celej hemisfére bez zastavenia v oboch smeroch bez pohybu čepele.
Ak výsledkom nízkeho prevodového pomeru sú vyššie otáčky, ako sú uvedené, vykonajte skúšku pri tomto pomere s motorom bežiacim pri regulovaných maximálnych otáčkach (voľnobežných otáčkach).
U strojov s hydrostatickým ovládaním nastavte motor na maximálne regulované otáčky (prázdne) a nastavte ovládač pojazdovej rýchlosti tak, aby dosiahli vyššie uvedené otáčky.
Hladinu akustického tlaku merajte iba vtedy, keď je stred stroja na pracovnej ceste medzi bodmi A a B na obrázku 5.
Vodič bude môcť robiť jazdné korekcie, keď je vozidlo v chode, aby udržalo auto na osi testovacej dráhy.
Dynamický cyklus zahŕňa radenie dopredu a radenie dozadu.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

6.2.2.3. Nakladacia lopata
Stroj musí byť vybavený lyžičkou dodanou výrobcom.
Predhrejte motor a hydraulické systémy na bežné prevádzkové podmienky na existujúcu teplotu okolia.
Všetky pohyby sa musia vykonávať pri maximálnej rýchlosti, ale bez aktivácie bezpečnostných ventilov a bez nárazov na konci zdvihu.

A. Dôkaz v preklade
Cesta stroja musí zodpovedať obrázku 5.
Osou dráhy bude os x a pozdĺžna os stroja sa bude zhodovať s touto osou.
Dĺžka meracej dráhy A B sa rovná 1,4-násobku polomeru pologule.
Stred tejto cesty sa musí zhodovať so stredom C pologule.
Pri pohybe dopredu musí stroj postupovať z A do B a dozadu z B do A.
Stroj používajte s prázdnym vedrom spusteným do prepravnej polohy, 0,3 ± 0,05 m nad cestou.
Vo všetkých prípadoch uvedených na obrázku nechajte bežať motor stroja pri maximálnych regulovaných otáčkach (voľnobežných otáčkach) pri konštantných otáčkach dopredu a dozadu.
Rýchlosť jazdy vpred musí byť blízko, ale menej ako 4 km / h pre stroje na tratiach a 8 km / h pre stroje na kolesách. Spätne musí byť použitý zodpovedajúci prevodový pomer, bez ohľadu na rýchlosť.
U väčšiny strojov sa to dosahuje pri prvom prevodovom stupni dopredu a pri prvom spiatočke.
Rýchlosť strojov s hydrostatickým ovládaním môže byť respektíve medzi 3,5 a 4 km / h (stroje na tratiach) a 7 až 8 km / h (stroje na pneumatikách), pretože je ťažké upraviť ovládače rýchlosti pojazdu na presné hodnoty. .
Stroj sa musí pohybovať podľa týchto prevádzkových režimov po celej hemisfére bez zastavenia v oboch smeroch bez pohybu lyžice.
Ak výsledkom nízkeho prevodového pomeru sú vyššie otáčky, ako sú uvedené, vykonajte skúšku pri tomto pomere s motorom bežiacim pri regulovaných maximálnych otáčkach (voľnobežných otáčkach).
U strojov s hydrostatickým ovládaním nastavte motor na maximálne regulované otáčky (prázdne) a nastavte ovládač pojazdovej rýchlosti tak, aby dosiahli vyššie uvedené otáčky.
Hladinu akustického tlaku merajte iba vtedy, keď je stred stroja na pracovnej ceste medzi bodmi A a B na obrázku 5.
Vodič bude môcť robiť jazdné korekcie, keď je vozidlo v chode, aby udržalo auto na osi testovacej dráhy.
Dynamický cyklus zahŕňa radenie dopredu a radenie dozadu.
Dynamický cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

B. V staticko-hydraulickom stave
Pozdĺžna os nakladača sa musí zhodovať s osou x a predná časť stroja musí smerovať k bodu B.
Stred dĺžky dna l na obrázku 3 sa musí zhodovať so stredom pologule, C na obrázku 5.
Nechajte motor bežať pri regulovaných maximálnych otáčkach (bez zaťaženia).
Nastavte ovládač prevodovky do neutrálneho bodu.
Nadvihnite lyžicu z prepravnej polohy až na 75% maximálnej výšky zdvihu a vráťte ju do prepravnej polohy trikrát za sebou.
Táto postupnosť udalostí predstavuje cyklus staticko-hydraulického stavu.
Cyklus sa opakuje najmenej trikrát, aby sa splnili požiadavky bodu 7.2.

6.2.2.4. Nakladače-rýpadlá
Nakladač-rýpadlo musí byť vybavené ramenom rýpadla vzadu a nakladačom vpredu dodávaným výrobcom.
Predhrejte motor a hydraulické systémy na bežné prevádzkové podmienky na existujúcu teplotu okolia.
Ak pracujete ako rýpadlo, nastavte ovládač škrtiacej klapky do maximálnej polohy (bez zaťaženia) alebo do polohy špecifikovanej výrobcom.
Všetky pohyby lyžice sa musia vykonávať pri maximálnej rýchlosti, ale bez stlačenia bezpečnostných ventilov a bez nárazu na konci zdvihu.

A. Prevádzka na strane rýpadla
Pozdĺžna os stroja sa musí zhodovať s osou x a predná časť stroja musí smerovať k bodu A, t. J. Strana rýpadla nakladača - rýpadla na obrázku 4 musí smerovať k bodu B.
Stred dĺžky dna 1 na obrázku 4 sa musí zhodovať so stredom C pologule na obrázku 5.
Stroj používajte na strane rýpadla v súlade s metódami uvedenými v bode 6.2.2.1., Písmeno A, ale s uhlom rotácie 45 ° namiesto 90 °, ako je požadované vo vyššie uvedených bodoch.

B. Prevádzka na strane nakladača
Stroj používajte podľa postupu uvedeného v bode 6.2.2.3 s lyžičkou v prepravnej polohe.

6.3. Miesto meraní

6.3.1. Všeobecné
Pre miesto merania sú povolené tri typy povrchov, ako sú opísané v 6.3.2, 6.3.3 a 6.3.4
a) tvrdý odrazový povrch (betón alebo neporézny asfalt)
b) kombinácia tvrdého odrazného povrchu a piesku c) pieskový povrch alebo piesčitá zem.
Tvrdá odrazová rovina sa musí použiť na skúšky vykonané s týmito strojmi:
- stroje na pneumatikách: za každých prevádzkových podmienok
- rýpadlá: za všetkých prevádzkových podmienok
- pásové nakladače a pásové nakladače-rýpadlá: pri práci v staticko-hydraulických podmienkach.
Kombinácia reflexnej tvrdej podlahy a piesku sa použije na testovanie nakladačov, nakladačov-rýpadiel a pásových dozérov pohybujúcich sa na piesočnatom povrchu, držiacich mikrofóny nad reflexnou tvrdou podlahou.
Pre nakladače a dozéry na pojazdných dráhach v staticko-hydraulickom stave možno použiť alternatívne skúšobné miesto celé z piesku za predpokladu, že:
1) environmentálna korekcia K2 stanovená v súlade s bodom 8.6.2. prílohy 1 vyhlášky ministra n. 588 z roku 1987 je menej ako 3,5. db, napr
2) s korekciou sa počíta pri výpočte hladiny akustického výkonu, ak je K2 vyššia ako 0,5 db.

6.3.2. Tvrdý reflexný povrch Skúšobnou oblasťou obklopenou mikrofónmi by mal byť betón alebo neporézny asfalt.

6.3.3. Kombinácia tvrdého a piesku odrážajúceho povrchu
Cesta stroja alebo pracovisko stroja musia byť tvorené vlhkým pieskom so zrnitosťou menšou ako 2 mm alebo piesočnatým podkladom.
Piesok musí byť hlboký najmenej 0,3 m.
Ak je hĺbka nevyhnutná na prienik koľají väčšia ako 0,3 m, bude potrebné zväčšiť hrúbku piesočnatej pôdnej vrstvy.
Podlahový povrch medzi strojom a mikrofónom musí byť tvrdý odrazivý povrch v súlade s bodom 6.3.2. Týmto spôsobom sa pre prostredie merania získa skôr odrazová rovina ako absorpčný povrch.
Môže sa použiť kombinované miesto minimálnej veľkosti pozostávajúce z piesočnej dráhy lemovanej reflexnou rovinou.
Spustite stroj dvakrát dopredu, ale v opačnom smere, pre každú z troch pozícií mikrofónu.
Rovnakým spôsobom je možné vykonať spätný test.

6.3.4. Všetko miesto piesku Piesok musí spĺňať špecifikácie uvedené v 6.3.3.

6.4. Meraná plocha, vzdialenosť merania, umiestnenie meracích bodov
6.4.1. Merací povrch, meraná vzdialenosť
Merací povrch na vykonanie testu je pologuľa.
Polomer pologule je určený dĺžkou základne (l) stroja (pozri obrázky 1, 2, 3 a 4).
Základná dĺžka stroja zodpovedá:
- pre rýpadlá: na celkovú dĺžku hornej konštrukcie, s výnimkou vybavenia a hlavných pohyblivých častí, ako sú rameno a rameno
- pre ostatné stroje: na celkovú dĺžku stroja, s výnimkou vybavenia, ako je radlica a lyžica.
Polomer je:
- 4 m, ak je základná dĺžka 1 zemného stroja 1,5 m alebo menej
- 10 m, ak je základná dĺžka 1 zemného stroja väčšia ako 1,5 m, ale menšia alebo rovná 4 m
- 16 m, ak je základná dĺžka 1 stroja na zemné práce väčšia ako 4 m.

6.4.2. Umiestnenie a počet meracích miest
Na meranie existuje 6 bodov, tj. Body 2, 4, 6, 8, 10 a 12 usporiadaných podľa bodu 6.4.2.2. prílohy 1 k ministerskému dekrétu n. 588 z roku 1987.

7. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ

7.1.1. Vonkajšie meranie hluku Pri opravách sa berie do úvahy iba hluk pozadia.

7.1.5. Prítomnosť prekážok
Vizuálna kontrola v kruhovej oblasti s polomerom rovnajúcim sa trojnásobku polomeru meracej pologule a ktorej stred sa zhoduje so stredom pologule, postačuje na overenie súladu s ustanoveniami bodu 6.3 tretieho odseku prílohy 1 k DM. n. 588 z roku 1987.

7.2. Meranie hladiny akustického tlaku LpA.
Meranie hladín akustického tlaku sa vykonáva v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 7.2 prvom odseku prílohy 1 k ministerskej vyhláške. n. 588 z roku 1987.
Hladiny akustického tlaku LpA sa musia merať najmenej trikrát.
Ak sa hladiny akustického výkonu získané pri dvoch z týchto meraní nelíšia o viac ako 1 db. nie sú potrebné žiadne ďalšie merania, inak musí meranie pokračovať, až kým sa nezískajú dve hodnoty, ktoré sa navzájom nelíšia o alebo viac ako jednu db.
Pre hladinu akustického výkonu váženú A zohľadnite aritmetický priemer dvoch najvyšších hodnôt, ktoré sa navzájom líšia o menej ako 1 db.

8. POUŽITIE VÝSLEDKOV

8.1.1. Priemerná hodnota v meracom bode
8.1.1.1. Predchodca
Pretože prevádzkový režim dopredu a dozadu je odlišný, bude potrebné zmerať čas a hladinu akustického tlaku pre každý smer jazdy.Na výpočet ekvivalentnej nepretržitej hladiny akustického tlaku váženého A LpAeq.T v decibeloch kombinovaného cyklu dozéra sa použije tento vzorec:

kde T1 je čas jazdy vpred v predpísanom pruhu, T2 je čas vpred v predpísanom pruhu, LpAeq.1 a LpAeq.2 sú hodnoty určené počas periód T1 a T2.

8.1.1.2 Nakladače
a) Kombinovaný výsledok pre dva režimy prekladu
Pretože prevádzkový režim dopredu a dozadu je odlišný, bude potrebné zmerať čas a hladinu akustického tlaku pre každý smer jazdy. Na výpočet ekvivalentnej nepretržitej hladiny akustického tlaku váženého A LpAeq.1 v decibeloch kombinovaného cyklu nakladača sa použije tento vzorec:

kde T1 je čas jazdy vpred v predpísanom pruhu, T2 je čas vpred v predpísanom pruhu, LpAeq.1 a LpAeq.2 sú hodnoty určené počas periód T1 a T2.

b) Kombinovaný výsledok cyklov v prevádzke a staticko-hydraulickom stave.
Na výpočet kombinovanej ekvivalentnej nepretržitej hladiny akustického tlaku váženého A celého cyklu nakladača, LpAeq.T v decibeloch, použite nasledujúci vzorec:

LpAeq.T = 10 lg [(0,5 Ч 100,1 LpAeq.3) + (0,5 Ч 100,1 LpAeq.4)]

v ktorom LpAeq.3 je množstvo určené pre danú cestu, LpAeq.4 je množstvo určené v staticko-hydraulickom stave.

8.1.1.3. Nakladač-bager Na výpočet kombinovanej ekvivalentnej nepretržitej hladiny akustického tlaku A-váženia celého cyklu nakladač-bager, LpAeq.T, v decibeloch, použite nasledujúci vzorec:

LpAeq.T = 10 lg (rýpadlo 0,8 Ч 100,1 LpAeq + 0,2 Ч 100,1 LpAeq nakladač)

kde rýpadlo LpAeq je veľkosť určená počas prevádzky na strane rýpadla, nakladač LpAeq je veľkosť určená počas prevádzky na strane nakladača.

Metóda merania hluku prenášaného vzduchom z hydraulických a lanových rýpadiel, dozerov, nakladačov a nakladačov-rýpadiel na sedadle vodiča

Táto metóda merania sa vzťahuje na hydraulické a lanové rýpadlá, dozéry, nakladače a nakladače a rýpadlá, ďalej len „zemný stroj“.
Stanovuje skúšobné postupy na stanovenie nepretržitej ekvivalentnej hladiny akustického tlaku v polohe vodiča.
Tieto technické postupy zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe II k ministerskej vyhláške 28. novembra 1987, č. 588 transpozície smerníc 81/1051 / EHS, ktorých ustanovenia sú uplatniteľné na zemné stroje, s týmito dodatkami:

Počas skúšok musí byť na sedadle vodiča operátor.

6.2.1. Stojaci operátor Neberie sa do úvahy.

7.1. Všeobecné usporiadanie Poloha mikrofónu je taká, ako je uvedené v 7.3.

9.1. Všeobecné ustanovenia Prevádzkové podmienky inštalácie stroja sú také, ako sú definované pre akceptovanú metódu merania hluku šíreného do životného prostredia (podľa potreby: príloha I alebo II).

9.2. Prevádzka stroja vybaveného nastaviteľnými zariadeniami. Žiadne z nastaviteľných zariadení uvedených v bode 9.2.1, okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 9.2.2, sa nesmú brať do úvahy.

10.2.2. Použitie úrovne zvuku A-váženého tlaku, LpA Ak sa meranie vykonáva pomocou zvukomeru, T bude 5 sekúnd. Je potrebné vykonať päť meraní.

Modely štítku označujúce hladinu akustického výkonu
a akustický tlak na sedadle vodiča zaručený výrobcom

PRÍLOHA VI
Technické postupy kontroly zhody výroby s certifikovaným typom

Kontrola zhody výroby s certifikovaným typom sa vykonáva, pokiaľ je to možné, odberom vzoriek.

PRÍLOHA VII
Graf prípustnej krivky úrovne akustického výkonu ako funkcia sieťového inštalovaného výkonu v súlade s čl. 4 ods. 4 písm. B) ac)

[Príloha pridaná čl. 4 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]

PRÍLOHA VIII
Vzor osvedčenia o typovom schválení EHS alebo osvedčenia EHS o type zariadenia, prístroja, zariadenia alebo stroja alebo ich komponentu na stavenisku

[Príloha pridaná čl. 4 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]

Označenie príslušného správneho orgánu / autorizovaného orgánu [1]:
Osvedčenie o typovom schválení ES / certifikácia ES [1]
Číslo typového schválenia / certifikácie ES [1]
1) pohlavie, typ a obchodné meno alebo ochranná známka
2) meno a adresa výrobcu
3) meno a adresa držiteľa osvedčenia
4) predložené na ES typové schválenie / certifikáciu [1] dňa
5) osvedčenie vydané v súlade s nasledujúcim predpisom
6) testovacie laboratórium
7) dátum a číslo laboratórneho protokolu
8) dátum typového schválenia ES / ES certifikácie [1]
9) K tomuto osvedčeniu sú pripojené nasledujúce dokumenty označené vyššie uvedeným číslom typového schválenia ES / ES osvedčenia [1]:
10) akékoľvek ďalšie informácie:

__________
[1] Nehodiace sa prečiarknuť.

PRÍLOHA IX
Osvedčenie ES o zhode so zariadením, prístrojom, zariadením alebo strojovým zariadením na stavenisku alebo so schváleným alebo certifikovaným typom

[Príloha pridaná čl. 4 ministerského dekrétu 26. júna 1998, n. 308]

Podpísaný (priezvisko a meno) potvrdzuje, že zariadenie - zariadenie - závod - stroj na stavenisku - prvok [1]:
1) pohlavie
2) značka
3) typ
4) sériové číslo typu zariadenia
5) sériové číslo typu rámu vozovky, ak sa líši od čísla vybavenia
6) rok výroby

podľa toho postavené
na schválený typ (na schválené typy) (v prípade typového schválenia ES) [1]
na certifikovaný typ (na certifikované typy) (v prípade certifikácie CE) [1]

ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Špeciálne smernice * V prípade typového schválenia ES [1] * Číslo * Dátum * Členský štát * V prípade typového schválenia ES [1] * Číslo * Dátum * Autorizovaná osoba *.

* Táto publikácia nemá oficiálnu textovú hodnotu:
ak je to potrebné, obráťte sa na Úradný vestník Talianskej republiky


Legislatívny dekrét č. 116 z 27. januára 1992

Zdroje právnych predpisov a dokumenty

Legislatívny výnos z 29. decembra 1992 č. 518

Implementácia smernice 91/250 / EHS o právnej ochrane počítačových programov

(S.ORD. G.U. N. 306 VŠEOBECNÁ SÉRIA SÚČASTI PRED 31. 12. 1992)

PREZIDENT REPUBLIKY

So zreteľom na články 76 a 87 ústavy
Vzhľadom na čl. 7 zákona z 19. decembra 1992, č. 489, ktorým sa vláda poveruje vykonávaním smernice Rady 91/250 / EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov
Vzhľadom na uznesenie Rady ministrov prijaté na zasadnutí 23. decembra 1992
Na návrh ministra pre koordináciu politík Spoločenstva a pre regionálne záležitosti po dohode s ministrami zahraničných vecí, milosti a spravodlivosti a štátnej pokladnice

EMANTY
nasledujúci legislatívny výnos:

1. V umení. 1 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa dopĺňa tento odsek: „Počítačové programy ako literárne diela sú chránené aj Bernským dohovorom o ochrane literárnych a umeleckých diel, ktorý bol ratifikovaný a vynútený zákonom č. 399 z 20. júna 1978“.

1. Po n. 7) čl. 2 zákona z 22. apríla 1941, č. 633, dopĺňa sa toto číslo:
„8) počítačové programy v akejkoľvek podobe vyjadrené, pokiaľ sú originálne v dôsledku intelektuálnej tvorby autora. Myšlienky a princípy, z ktorých vychádza každý prvok programu, vrátane tých, ktoré sú základom jeho rozhraní. Pojem program tiež zahŕňa prípravný materiál pre návrh samotného programu. ““

1. Po umení. 12 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa vkladá tento text:
„Článok 12-bis. - Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ak je počítačový program vytvorený zamestnancom pri výkone jeho povinností alebo na základe pokynov zamestnávateľa, je vlastníkom výlučných práv na ekonomické využitie vytvoreného programu. „.

1. Po umení. 27 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa vkladá tento text:
„Článok 27-bis. - Trvanie práv na ekonomické využitie počítačového programu stanovené v ustanoveniach tohto oddielu sa počíta v príslušných prípadoch od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k udalosti.
považuje za normu “.

1. Za oddielom V kapitoly IV hlavy I zákona č. 633 sa dopĺňa táto časť:

„Oddiel VI - POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

Článok 64-bis. - 1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nasledujúcich článkov 64-ter a 64-štvrtej, výlučné práva priznané týmto zákonom počítačovým programom zahŕňajú právo vykonávať alebo autorizovať:
a) trvalá alebo dočasná, úplná alebo čiastočná reprodukcia počítačového programu akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek podobe. Pokiaľ si činnosti ako načítanie, zobrazovanie, vykonávanie, prenos alebo ukladanie počítačového programu vyžadujú rozmnožovanie, podliehajú tieto činnosti tiež oprávneniu držiteľa práva.
b) preklad, adaptácia, transformácia a akékoľvek iné úpravy počítačového programu, ako aj reprodukcia výsledného diela bez toho, aby boli dotknuté práva tých, ktorí program upravujú
c) akákoľvek forma verejnej distribúcie vrátane prenájmu pôvodného počítačového programu alebo jeho kópií. Prvý predaj rozmnoženiny programu v Európskom hospodárskom spoločenstve držiteľom práva alebo s jeho súhlasom vyčerpáva právo na šírenie tejto rozmnoženiny v rámci Spoločenstva, s výnimkou práva na kontrolu ďalšieho prenájmu programu. alebo jeho kópiu.

Čl. 64-ter. - 1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, činnosti uvedené v čl. 64-bis, písm. A) a b), ak sú tieto činnosti nevyhnutné na používanie počítačového programu v súlade s jeho zamýšľaným účelom oprávneným kupujúcim, vrátane opravy chýb.
2. Ktokoľvek má právo používať kópiu počítačového programu, nemožno mu zmluvne brániť v vytvorení záložnej kópie programu, ak je takáto kópia nevyhnutná na použitie.
3. Každý, kto má právo používať kópiu počítačového programu, môže bez súhlasu držiteľa práv pozorovať, študovať alebo testovať fungovanie programu, aby mohol určiť myšlienky a princípy, na ktorých je založený. každý prvok samotného programu, ak vykonáva také činnosti počas operácií načítania, prezerania, vykonávania, prenosu alebo ukladania programu, ktoré má právo vykonávať. Zmluvné dohody uzavreté v rozpore s týmto odsekom sú neplatné.
Článok 64 - štvrtina. - 1. Povolenie vlastníka práv sa nevyžaduje, ak reprodukcia kódu počítačového programu a preklad jeho formy podľa čl. 64-bis, písmená a) a b), vykonané za účelom úpravy formy kódu, sú nevyhnutné na získanie informácií potrebných na dosiahnutie interoperability počítačového programu vytvoreného nezávisle za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok splnené:
a) vyššie uvedené činnosti vykonáva držiteľ licencie alebo iné osoby, ktoré majú právo používať kópiu programu, alebo v ich mene ktokoľvek, kto je na to oprávnený
b) informácie potrebné na dosiahnutie interoperability nie sú pre strany uvedené v písmene a) už ľahko a rýchlo prístupné.
c) vyššie uvedené činnosti sa obmedzujú na tie časti pôvodného programu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability.
2. Ustanovenia uvedené v odseku 1 neumožňujú informácie získané na základe ich uplatňovania:
a) sa používajú na iné účely ako na dosiahnutie interoperability samostatne vytvoreného programu
b) sa oznamujú tretím stranám bez toho, aby bola dotknutá potreba umožniť interoperabilitu nezávisle vytvoreného programu
c) sa používajú na vývoj, výrobu alebo marketing v podstate podobného počítačového programu v jeho expresívnej podobe alebo na akúkoľvek inú činnosť, ktorá porušuje autorské práva.
3. Zmluvné dohody uzavreté v rozpore s odsekmi 1 a 2 sú neplatné.
4. V súlade s Bernským dohovorom o ochrane literárnych a umeleckých diel ratifikovaným a vykonaným zákonom č. 399, ustanovenia tohto článku nemožno vykladať tak, aby umožňovali ich aplikáciu neprimerane poškodzovať oprávnené záujmy nositeľa práv alebo byť v rozpore s obvyklým využívaním programu “.

1. V umení. 103 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa robia tieto doplnky:
a) Za tretí odsek sa vkladá toto: „Talianska spoločnosť autorov a vydavateľov je tiež poverená vedením osobitného verejného registra programov.
pre počítač. Meno vlastníka výlučných práv na ekonomické použitie a dátum zverejnenia programu sú zaznamenané v tomto registri, čo znamená zverejnením prvý akt výkonu výlučných práv. “
b) Za piaty odsek sa pridáva toto: „Registre uvedené v tomto článku sa môžu viesť pomocou prostriedkov a nástrojov IT.“

1. Po druhom odseku článku. 105 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa vkladá tento text:
„Pre počítačové programy je registrácia voliteľná a náročná“.

1. V umení. 161 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa na koniec pridáva nasledujúci odsek:
„Ustanovenia tohto oddielu sa tiež vzťahujú na kohokoľvek, kto akýmkoľvek spôsobom obieha alebo drží na komerčné účely neautorizované kópie programov a akékoľvek prostriedky určené výlučne na to, aby umožnili alebo uľahčili svojvoľné odstránenie alebo funkčné vylúčenie zariadení použitých na ochranu počítačového programu. „.

1. V prvom odseku čl. 171 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa predpokladajú tieto slová: „S výnimkou ustanovení čl. 171-bis“.

1. Po umení. 171 zákona z 22. apríla 1941, č. 633, sa vkladá
„Článok 171-bis. - 1. Ktokoľvek, kto nelegálne duplikuje počítačové programy za účelom zisku alebo na rovnaké účely a s vedomím alebo s dôvodom vedieť, že ide o neoprávnené kopírovanie, dovoz, distribúciu, predaj, držbu na komerčné účely alebo na leasing. tých istých programov, hrozí trest odňatia slobody na tri mesiace až tri roky a pokuta od L. 500 000 do 6 000 000 L. Rovnaký trest sa uplatňuje, ak sa skutočnosť týka akýchkoľvek prostriedkov určených výlučne na umožnenie alebo uľahčenie svojvoľného odstránenia alebo funkčného vyhýbanie sa použitým zariadeniam na ochranu počítačového programu. Trest nie je nižší ako minimálne šesť mesiacov odňatia slobody a pokuta vo výške 1 000 000 L., ak je to relevantné závažnosť alebo ak program podlieha nelegálnemu kopírovaniu, dovozu, distribúcii , predaj, držba na komerčné účely alebo na leasing boli predtým distribuované, predané alebo prenajaté na médiách označených spoločnosťou Talianska verzia autorov a vydavateľov v súlade s týmto zákonom a súvisiacim vykonávacím predpisom schváleným kráľovským výnosom z 18. mája 1942, č. 1369.
2. Odsúdenie za trestné činy uvedené v odseku 1 znamená zverejnenie rozsudku v jednom alebo viacerých novinách a v jednom alebo viacerých špecializovaných periodikách. “

1. Po umení. 199 zákona z 22. apríla 1941, č. 633 sa vkladá tento text:
„Článok 199-bis. - 1. Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na programy vytvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek uzavreté listiny a práva nadobudnuté pred týmto dátumom.“

1. Dekrétom predsedu Rady ministrov, ktorý sa má vydať, sa po konzultácii s Talianskou spoločnosťou autorov a vydavateľov určí charakteristika registra a postupy registrácie do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
uvedené v článkoch 6 a 7 a príslušné tarify. Tento výnos s pečaťou štátu bude zahrnutý do Úradného vestníka legislatívnych aktov republiky
Taliansky. Každý, kto je zodpovedný, je povinný ju dodržiavať a nechať ju dodržiavať.


Video: 2019 06 17 - 173 Speciální vojenská jednotka 177 - oddíl cestovatelů v čase IV